Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Prawny i Zamówień Publicznych

Naczelnik Alicja Żebro
pokój 120
Tel. 32 3491-850
agp@swietochlowice.pl

W skład wydziału wchodzi referat o nazwie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Prawnego i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych i doradztwa prawnego w tym w szczególności:

 1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych Prezydenta Miasta, projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
 2. Doradztwo prawne na rzecz Urzędu, jak również zastępstwo w postępowaniach sądowych, administracyjnych, a także przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi. 
 3. Opiniowanie projektów umów i porozumień, w tym udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umowy.
 4. Wydawanie opinii prawnych, konsultacje prawne i porady prawne wraz z praktycznym wskazaniem sposobu postępowania lub prawnych skutków określonego zachowania. 
 5. czestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych, w tym projektów umów, porozumień, statutów i regulaminów, listów intencyjnych, oświadczeń i innych pism lub dokumentów, mających istotne znaczenie dla prawnej ochrony interesów Urzędu.
 6. Przygotowywanie wniosków do organów ścigania oraz pozwów do sądu. 
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
 8. Zapewnienie prawidłowej obsługi techniczno-administracyjnej komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie dokumentacji z postępowań;
 9. Prowadzenie działalności szkoleniowej i instruktażowej z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Urzędu Miejskiego;
 10. Nadzorowanie i koordynowanie czynności w zakresie przygotowywanych i przedkładanych przez komórki organizacyjne harmonogramów planowanych zamówień publicznych; 
 11. Przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji wykazu zamówień międzykomórkowych oraz propozycji komórki organizacyjnej wiodącej wyznaczonej do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonanie zamówienia wspólnego; 
 12. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień;
 13. Przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń z zakresu zamówień publicznych.