Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Naczelnik Joanna Peretiatkowicz
ul. Bytomska 8
Tel. 32 3491-940
sz@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia należy prowadzenie spraw związanych z pomocą społeczną, przeciwdziałaniem uzależnieniom, opieką nad dziećmi do lat 3, ochroną zdrowia, w tym w szczególności:
1. Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Realizacja zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie programów współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z zastrzeżeniem § 25 pkt 7 niniejszego Regulaminu.
3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniącego również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Integracji Społecznej.
4. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Miasta lub na rzecz mieszkańców.
5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami w zakresie pomocy społecznej.
7. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze pomocy społecznej.
8. Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji w pomocy społecznej.
9. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
- podejmowanie działań zmierzających do zorganizowania i zapewnienia na terenie Miasta opieki nad małymi dziećmi w formach i na zasadach określonych przepisami ustawy;
- prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
- prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, z którymi zawarto umowę;
- przeprowadzanie konkursów na dziennych opiekunów;
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dziennych opiekunów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
10. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie Miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
11. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
12. Sprawowanie nadzoru  nad sposobem wykorzystania dotacji w zakresie ochrony zdrowia.
13. Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
14. Opracowanie i bieżące aktualizowanie informatora dotyczącego możliwości uzyskania świadczeń i usług w zakresie ochrony zdrowia na terenie Miasta.
15. Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z realizacją programów zdrowotnych.
16. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia.
17. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze ochrony zdrowia.
18. Przygotowywanie, w uzgodnieniu z samorządem aptekarskim, propozycji rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.
19. Prowadzenie całości spraw dotyczących zabezpieczenia dla mieszkańców miejsc w izbach wytrzeźwień.
20. Sprawowanie Nadzoru nad realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
21. Prowadzenie wykazu podmiotów wyznaczonych przez Prezydenta Miasta, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
22. Obsługa administracyjno - biurowa Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach.