Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Opieka nad dziećmi do lat 3

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która zamierza prowadzić na terenie Miasta Świętochłowice  żłobek lub klub dziecięcy, musi uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć do Prezydenta Miasta Świętochłowice pisemny wniosek.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg
z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 5) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);

 6) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

7) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, pok.122  tel. 32/ 3491-940; 32/ 3491-942

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania
i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

Termin i sposób załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Opłaty:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie. Jej wysokość ustalona jest  Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach i wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy :

Bank PKO BP SA   70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru wydane przez Prezydenta Miasta Świętochłowice zawiera następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

- datę i numer wpisu do rejestru;

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

- Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka
lub klubu dziecięcego;

- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o NIP i REGON

Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych do celów prowadzenia działalności żłobkowej, klubu dziecięcego

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wykreślenie z  rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz.157)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 925)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

4) Uchwała Nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia

 wysokości opłaty za wpis  podmiotu do żłobków i klubów dziecięcych.