Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Opieka nad dziećmi do lat 3

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 603 z późn. zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która zamierza prowadzić na terenie Miasta Świętochłowice żłobek lub klub dziecięcy, musi uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć wniosek w formie elektronicznej na stronie https://empatia.mpips.gov.pl

Do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dołącza się oryginały dokumentów w formie elektronicznej:
1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
3. decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
3a. odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno - lokalowych;
4.  w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5.  oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6.  w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL
7.  informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
8.  adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
9.  informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym,
oraz przedstawia dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 1000 zł. - więcej

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Bank PKO BP SA 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545

Po dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wnioskodawca z urzędu otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.

Zaświadczenie zawiera:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Od momentu wpisu do rejestru podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być prowadzone również poza planem nadzoru.

Wszelkie zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze organ prowadzący żłobek lub klub dziecięcy dokonuje w terminie do 3 dni od zaistnienia zmian za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego emp@tiaPliki do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o NIP

Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych do celów prowadzenia działalności żłobkowej, klubu dziecięcego


Rejestr żłobków

Podstawa prawna