Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Obsługi Mieszkańców

Naczelnik Marek Króliczek
ul. Katowicka 53
Tel. 32 3491-870
om@swietochlowice.pl

Referat Komunikacji
ul. Katowicka 54
pokój 19
Tel: 32 3491-913

Informacja w sprawach fundacji, stowarzyszeń, spraw wojskowych: 32 3491-871, 32 3491-879
Informacja w sprawach działalności gospodarczej, koncesji na alkohole: 32 3491-943, 32 3491-941
Informacja w sprawach dowodów osobistych: 32 3491-872, 32 3491-873
Informacja w sprawach ewidencji ludności (zameldowania, wymeldowania): 32 3491-977, 32 3491-876, 32 3491-875,
Informacja w sprawach praw jazdy: 32 3491-913, 32 3491-915
Informacja w sprawach rejestracji pojazdów: 32 3491-912
Informacja w sprawach usług komunikacyjnych: 32 3491-911

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców należy prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zgromadzeń publicznych, stowarzyszeń i fundacji, rejestracji pojazdów, w tym w szczególności:
1) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności w zakresie danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniu, obowiązku wojskowym, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwie, imionach i nazwiskach oraz o zgonach;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowań i wymeldowań z pobytu na terenie Miasta;
3) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i wymiany dowodów osobistych oraz prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
4) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa o działalności gospodarczej, w tym prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
5) prowadzenie powierzonych spraw związanych ze współpracą z podmiotami gospodarczyni oraz ich związkami, a także z instytucjami kontrolnymi w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terenie Miasta;
6) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
7) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: rejestracji i kwalifikacji wojskowej, świadczeń na rzecz obrony, organizacji akcji kurierskiej oraz realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy i członków ich rodzin;
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach zgromadzeń publicznych;
9) wykonywanie zadań związanych z działalnością stowarzyszeń w zakresie przewidzianym ustawą Prawo o stowarzyszeniach;
10) wykonywanie zadań związanych z działalnością fundacji w zakresie przewidzianym ustawą o fundacjach;
11) wykonywanie czynności administracyjnych i organizacyjnych związanych z wyborem ławników do sądów;
12) prowadzenie powierzonych zadań w zakresie repatriacji;
13) poświadczanie własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
14) wykonywanie powierzonych zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz przeprowadzanymi referendami i spisami powszechnymi, w tym zapewnienie ich przygotowania przez :
a) opracowanie projektów podziału miasta na obwody głosowania,
b) opracowanie aktów powołania członków obwodowych komisji wyborczych oraz do spraw referendum,
c) podanie do publicznej wiadomości składów komisji,
d) zwołanie i organizację posiedzeń komisji,
15) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów i dopuszczanie ich do ruchu;
16) prowadzenie ewidencji zarejestrowanych pojazdów, aktualizacja i wprowadzanie zmiandotyczących właściciela, parametrów technicznych oraz cech identyfikacyjnych;
17) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym orazprowadzenie postępowań związanych z korzystaniem z tych uprawnień;
18) wydawanie licencji na transport drogowy osób i rzeczy oraz zaświadczeń dla przedsiębiorców nawykonywanie przewozów na potrzeby własne;
19) kontrola podmiotów, którym wydano licencje lub które uzyskały zaświadczenie, w zakresieprzestrzegania prawa i warunków określonych w tych dokumentach;
20) wpisywanie, zmienianie oraz usuwanie danych z prowadzonych rejestrów ośrodków szkoleniakierowców oraz stacji diagnostycznych wraz z przeprowadzaniem kontroli tych podmiotów;
21) prowadzenie postępowań związanych z instruktorami nauki jazdy oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie;
22) sprawowanie nadzoru i koordynacja zadań dotyczących organizacji i funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego;
23) współpraca z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym G.O.P. oraz innymi jednostkami w zakresie organizacji, finansowania oraz funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego oraz zadań wynikających z przepisów ustawy Prawo przewozowe;
24) wydawanie kart parkingowych;
25) uzgadnianie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego spraw związanych z organizowaniem procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach miejskich;
26) rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb i prowadzenie jego ewidencji;
27) zapewnienie obsługi kancelaryjno – administracyjnej Miejskiego Rzecznika Konsumentów, poprzez :
a) prowadzenie rejestru spraw załatwianych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
b) przyjmowanie zgłoszeń konsumentów i przekazywanie ich Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów,
c) przygotowywanie projektów wystąpień Miejskiego Rzecznika Konsumentów do przedsiębiorców,
d) wysyłanie korespondencji Miejskiego Rzecznika Konsumentów.