Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Organizacyjny i Kadr

Naczelnik Monika Wójcicka-Swarlik
pokój 315
Tel. 32 3491-844
oik@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, prowadzeniem spraw kadrowych oraz spraw dotyczących spółek, w których Miasto jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, w tym w szczególności:
1. Prowadzenie zbioru i rejestru  zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta.
2. Prowadzenie zbioru i rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta oraz koordynowanie spraw w tym zakresie.
3. Prowadzenie rejestru pisemnych poleceń służbowych wydanych przez Prezydenta Miasta.
4. Prowadzenie rejestru wydanych dla wykonawców poświadczeń w zakresie wykonanych robót budowlanych, dostaw i usług.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i  wniosków.
6. Przyjmowanie, rejestrowanie petycji, w tym prowadzenie centralnego rejestru petycji oraz   koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji.
7. Prowadzenie zbioru przepisów ogólnie obowiązujących w zakresie działania Miasta.
8. Prowadzenie zbioru zawartych z organami administracji rządowej porozumień w sprawie wykonywania  przez Miasto zadań z zakresu tej administracji.
9. Prowadzenie zbioru porozumień w sprawach wykonywania zadań publicznych zawieranych z innymi jednostkami samorządowymi, a także podstawowych dokumentów dotyczących udziału Miasta w związkach komunalnych, stowarzyszeniach i innych podmiotach przewidzianych prawem.
10. Prowadzenie zbioru statutów oraz regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych.
11. Prowadzenie zbioru dokumentów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych.
12. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego oraz organami samorządowymi innych gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu.
13. Koordynowanie współpracy Urzędu Miejskiego z urzędami administracji rządowej.
14. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
15. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z wnioskami, interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wnioskami komisji stałych Rady Miejskiej, kierowanymi do Prezydenta Miasta, przekazanymi przez Kancelarię Prezydenta Miasta.
16. Opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta na sesję Rady Miejskiej.
17. Wykonywanie czynności protokołowania.
18. Organizowanie systemu obsługi prawnej Urzędu poprzez:
  1) prowadzenie ewidencji wniosków o wydanie opinii prawnych;
  2) prowadzenie zbioru wydanych opinii prawnych;
  3) gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie opinii pracownikom Urzędu;
  4) zapewnienie obsługi administracyjno - kancelaryjnej Zespołowi Radców Prawnych;
  5) prowadzenie rejestrów, w tym repertorium spraw sądowych.
19. Zapewnienie obsługi  administracyjno – kancelaryjnej Sekretarza Miasta.
20. Nadzór nad realizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
21. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych.
22. Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania etatami i dysponowania funduszem wynagrodzeń.
23. Organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem i dokumentowaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników.
24. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie.
25. Koordynowanie szkoleń zawodowych, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
26. Przygotowywanie, prowadzenie ewidencji i przechowywanie umów, dotyczących użytkowania samochodów prywatnych pracowników Urzędu do celów służbowych, w tym rozliczanie przyznanych limitów.
27. Organizowanie staży oraz przygotowania zawodowego dla bezrobotnych, praktyk zawodowych w urzędzie dla młodzieży szkół średnich i wyższych.
28. Prowadzenie dokumentacji obowiązujących w Urzędzie procedur, związanych z zarządzaniem jakością pracy.
29. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, w tym opracowywanie projektu regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
30. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem służbowych telefonów komórkowych.
31. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem samochodów służbowych Urzędu, z wyłączeniem samochodów Straży Miejskiej.
32. Prowadzenie zbioru danych spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
33. Opracowywanie rocznych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym Miasta.
34. Przeprowadzanie zleconych doraźnie analiz ekonomicznych.
35. Udział w zgromadzeniach spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
36. Opiniowanie projektów dokumentów, przewidzianych do przyjęcia na posiedzeniach organów spółek,
w których Miasto jest wspólnikiem lub akcjonariuszem.
37. Analiza funkcjonowania Miasta w ujęciu majątkowym.
38. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta.
39. Analiza wykorzystania mienia obejmującego nieruchomości i ruchome składniki majątku jednostek organizacyjnych miasta.
40. Opiniowanie, w przypadkach wskazanych przez Prezydenta Miasta oraz koniecznych w ocenie naczelnika wydziału, czynności dotyczących zmiany stanu składników majątku miasta.
41. Przygotowywanie rocznego sprawozdania SG-01.
42. Przygotowywanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego, o których mowa
w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.
43. Udział w działaniach związanych z przekształceniem jednostek organizacyjnych miasta w spółki prawa handlowego, prywatyzacją lub przekształceniami spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały lub akcje.
44. Prowadzenie zamiejscowego punktu przyjęć interesantów w celu zapewnienia zamiejscowej obsługi Mieszkańców, w zakresie:
  1) wydawania druków wzorów formularzy urzędowych oraz udzielania pomocy w ich wypełnieniu;
  2) udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie;
  3) przyjmowania pism, podań i wniosków kierowanych do Urzędu za wyjątkiem spraw meldunkowych,
  dowodów osobistych, praw jazdy, rejestracji pojazdów, działalności gospodarczej;
  4) przekazywanie przyjętych w punkcie przyjęć interesantów pism, podań i wniosków
  do Kancelarii Ogólnej.