Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację usług asystenckich w ramach realizacji projektu "Coby Starzikom żyło się lepij - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic" przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Świętochłowice, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług asystenckich w ramach realizacji projektu "Coby Strzikom żyło się lepij - kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic" przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o ofercie w trybie Mały Grant w zadaniu publicznym "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" - tytuł zadania "Gryfny Patrol - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach dnia dziecka"

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 107/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 85/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze kultura i sztuka - czytaj więcej

 Zarządzenie nr 589/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.01.2019 w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2019 r. zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej

Zarządzenie nr 576/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizacje w 2018 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących świadczenia usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - czytaj więcej

Zarządzenie nr 575/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowicach z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2019r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice - czytaj więcej

Zarządzenie nr 560/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegających na świadczeniu usług obiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - czytaj więcej

 • Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizacje w 2019 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 615/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wybor podmiotu - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 616/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.12.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2019 r. zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 557/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 5.12.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie w 2019 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 574/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 557/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasiegu gminnym dla dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 578/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie w 2019r. na terenie Miasta Świętochłowice placówek wsparcia dziennego o zasiegu gminnym dla dzieci i młodzieży - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 617/2018 z dnia 31.12.2018 w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się  prowadzenie w 2019 r. placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie w 2019 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 545/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.11.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice - czytaj więcej
 • Wykaz ofert - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 608/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wybor podmiotu - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 609/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 516/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 573/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.12.2018 w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2019 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 511/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 493/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 190 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 536/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.11.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert - czytaj więcej


Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 285/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w latach 2018 - 2020 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 202/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.06.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował w 2018 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych - czytaj więcej

Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu miasta Świętochłowice - czytaj więcej

 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań w 2018 r. z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu miasta Świętochłowice - zadanie nr 1 – bezdomni mężczyźni (w tym niepełnosprawni)  - czytaj więcej
 • Zarządzenie nr 126/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.03.2018 w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice – zadanie nr 1 – bezdomni mężczyźni (w tym niepełnosprawni) - czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 127/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.03.2018 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności bezdomnym z terenu Miasta Świętochłowice – zadanie nr 2 – bezdomne kobiety  - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 01.02.2018 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2018 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 90/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.03.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 577/2017 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 r. na terenie Miasta Świętochłowice placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.- czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na prowadzenie w 2018 roku na terenie Miasta Świętochłowice placówki wsparcia  dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży. - czytaj wiecej

 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenia w 2018 r. placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic - czytaj więcej

 • Zarządzenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 02.01.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzy się prowadzenie w 2018 r. placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 575/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej. - czytaj więcej

 • Zarządzenie 620/2017 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 573/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 roku  zadań publicznych  z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Zarządzenie 607/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 573/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2018 r, zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, dotyczących świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - czytaj więcej

 • Zarządzenie 621/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, dotyczących świadczenia usług opiekuńczych  oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 572/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - czytaj więcej

 • Zarządzenie Nr 629/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.12.2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 571/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017  r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2018 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 03.01.2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2018 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 564/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport oraz kultura i sztuka. - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze sport oraz kultura i sztuka - czytaj więcej
 • Wykaz ofert w obszarze Kultura i Sztuka - czytaj więcej
 • Wykaz ofert w obszarze Sport - czytaj więcej
 • Wybór podmiotów w obszarze Kultura i Sztuka - czytaj więcej
 • Wybór podmiotów w obszarze Sport - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 483/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.  - czytaj więcej

 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. - czytaj wiecej
 • Zarządzenie Nr 565/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 04.12.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2018  z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 372/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2017 roku pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice” - czytaj wiecej

 • Zarządzenie Nr 408/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.08.2017 r. w rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2017 roku pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice” - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 367/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla niezawodowych rodzin zastępczych w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla niezawodowych rodzin zastępczych w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - czytaj więcej

 • Zarządzenie Nr 428/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym powierzy się realizację w okresie od września 2017 r. do grudnia 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla niezawodowych rodzin zastępczych w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 254/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie 01 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zorganizowaniu działań środowiskowych dla uczestników/czek projektu „PARASOL” oraz ich rodzin, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej, polegającego na zorganizowaniu działań środowiskowych dla uczestników/czek projektu „PARASOL” oraz ich rodzin, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, w tym organizację „Akcji lato” - czytaj wiecej

 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 302/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2017 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 190/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Świętochłowice” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Świętochłowice” - czytaj więcej

 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie działalności ochrony i promocji zdrowia - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 243/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.05.2017 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 80/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej

 • Zarządzenie nr 168/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 04.04.2017 r. ws. wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja oraz aktywizacja społeczna osób niewidomych i niedowidzących” -czytaj więcej

Zarządzenie Nr 57/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej

 • Zarządzenie Nr 165/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.03.2017 r. ws. wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, realizowanych w formie programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych oraz pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym” - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 5/2017 Prezydenta Miasta z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice w 2017 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2017 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 617/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach  2017-2019 zadania publicznego z  zakresu pomocy społecznej - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 588/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia 06.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia  osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu miasta Świętochłowice - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 579/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia 02.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (placówki wsparcia dziennego) - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 578/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice dnia 01.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2017 roku  zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - czytaj więcej

 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 586/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze sport oraz kultura i sztuka - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 492/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2017 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 247/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 09.05.2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w okresie od maja 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.  zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie pomocy społecznej - czytaj więcej
 • Powołanie komisji konkursowej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu
Zarządzenie Nr 181/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności ochrony i promocji zdrowia - czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu
Zarządzenie Nr 180/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert  na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu
Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od dnia 01 kwietnia 2016 t. do dnia 31 grudnia 2016 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - czytaj więcej
 • Powołanie komisji konkursowej
 • Wybór podmiotu
Zarządzenie Nr 64/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu
Zarządzenie nr 694/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.12.2015 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – czytaj więcej
Zarządzenie Nr 642/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  prowadzenie w 2016 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze  wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (placówki wsparcia dziennego) - czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Wybór podmiotu
Zarządzenie Nr 641/2015 z dnia 4.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie realizacji w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
Zarządzenie nr 640/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 04.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej
 • Wykaz ofert
 • Zarządzenie Nr 52/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.01.2016 r. w sprawie wyboru podmiotów, które zrealizują w 2016 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Organizacja i prowadzenie działań na rzecz Miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych dzieci oraz młodzieży, realizowanych w formie: programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych, pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku rehabilitacyjnym - czytaj więcej
Zarządzenie Nr 639/2015 z dnia 3.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej
Zarządzenie Nr 638/2015 z dnia 3.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – czytaj więcej
Zarządzenie Nr 637/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (OBSZAR KULTURA i SZTUKA ORAZ SPORT) - czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. - czytaj więcej
 
Zarządzenie Nr 610/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - czytaj wiecej
Zarządzenie Nr 660/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.12.2015 r. w sprawie wyboru podmiotu, który będzie realizował zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2016 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej - czytaj więcej
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od dnia 01 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia  2015 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - czytaj więcej

Zarządzenie Nr 515/2015 z dnia 6 paździenika 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - czytaj więcej

Zarządzenie nr 372/2015 Prezydenta Miasta z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 01 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w okresie od dnia 01 września 2015 r. do dnia 31 października 2015 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – czytaj więcej
 
Zarządzenie nr 316/2015 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które zrealizują w 2015 roku zadanie publiczne Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, w tym organizację „Akcji lato” - czytaj więcej
 
Zarządzenie Nr  229/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna- świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - czytaj więcej.

Zarządzenie  Nr 88/2015 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością  z terenu Miasta Świętochłowice - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 85/2015 Prezydenta Miasta Świetochłowice z dnia 20.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 18.03.2015 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością z terenu Miasta Świętochłowice - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 575/2014 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 574/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 563/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 562/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2015 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej.

Zarządzenie nr 566/2014 z dnia 29.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obszar sport oraz kultura i sztuka) - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 242/2014 z dnia 12.06.2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na dostarczanie produktów żywnościowych przeznaczonych na wsparcie dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na dostarczanie produktów żywnościowych przeznaczonych na wsparcie dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 231/2014 Prezydenta Miasta z dnia 02.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 202/2014 z dnia 15.05.2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dostarczanie produktów żywnościowych przeznaczonych na wsparcie dla osób spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 2/2014 Prezydenta Miasta z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji w 2014 r. zadania publicznego w  zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej

Zarządzenia Nr 1/2014 Prezydenta Miasta z dnia 02.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  wsparcie realizacji w 2014 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do  składu  komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka - czytaj więcej.

Zarządzenie nr 634/2013 z dnia 9.12.2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obszar sport oraz kultura i sztuka) - czytaj więcej.


Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze pomoc społeczna - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - czytaj więcej.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 632/2013 Prezydenta Miasta z dnia 06.12.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 625/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 624/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2014 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 360/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2013 r. realizacji zadania publicznego w Zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 306/2013 Prezydenta Miasta z dnia 21.05.2013 r. w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzy się realizację w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Wspieranie działań grup samopomocowych oraz klubów abstynenta skierowanych do mieszkańców Świętochłowic w tym: organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych, treningi rozwoju osobistego dla osób po leczeniu odwykowym, dofinansowanie imprez i sesji wyjazdowych promujących trzeźwość i pomocnych w rehabilitacji osób po odbytym leczeniu odwykowym” - czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 301/2013 Prezydenta Miasta z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez  organizacje pozarządowe oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów do składu komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - czytaj więcej.

Zarządzenia Nr 225/2013 Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadania publicznego Miasta Świętochłowice z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Pomoc Społeczna - świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usłuług opiekuńczych - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 87/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Kultura i Sztuka w  2013 roku - szczegóły.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport w  2013 roku - szczegóły.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka - czytaj więcej.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Pomoc Społeczna - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 680/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2013-2016 - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 674/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 676/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Świętochłowic przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 675/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 36/2012 z dnia 26.01.2012r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - czytaj więcej.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świetochłowice w 2012r. w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka - czytaj więcej.

Nabór kandydatów do składu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka - czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta  Nr 730/2011 z dnia 5.12.2011r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - czytaj więcej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - czytaj więcej.

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2011 rok - czytaj więcej

Wybór podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Miasta Świętochłowice w obszarze Kultura i Sztuka w  2014 roku - szczegóły.