Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

L sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś informuje o zwołaniu L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej między innymi absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 r., która odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad

L sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

w dniu 23 maja 2018 r. godz. 9:00 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r.

2.Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 14 maja 2018 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok.

 

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz uchwały
  Nr 4200/III/94/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. III Składu Orzekającego
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
  o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu
  z wykonania budżetu za 2017 rok.

 

- przedstawienie opinii komisji na temat sprawozdania finansowego,
    sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2017 rok oraz
    informacji o stanie mienia   komunalnego,

 

- rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
    z wykonania budżetu za 2017 r. – dyskusja,

 

- odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
     sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
     Miasta Świętochłowice za 2017 rok i poddanie go pod głosowanie.


5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

 

- przedstawienie uchwały Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
     w Świętochłowicach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie
    absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2017  rok.

 

- przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
    w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
    w Świętochłowicach,

 

-    odczytanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok
     i poddanie go pod głosowanie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/375/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 - 2035.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10.  Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

 11.  Zakończenie sesji.