Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik Beata Cieślikowska
pokój 117
Tel. 32 3491-930
gn@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości, oddawaniem w wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, użytkowanie, trwały zarząd, użyczenie, przejmowanie mienia Skarbu Państwa, w tym w szczególności:
1) podejmowanie czynności związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości położonych na obszarze Miasta;
2) wykonywanie czynności związanych z obrotem nieruchomościami, stanowiącymi mienie Miasta i Skarbu Państwa;
3) naliczanie, kontrola oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd oraz czynszów za dzierżawę i najem gruntów stanowiących mienie Miasta i Skarbu Państwa w ramach prowadzonej ewidencji analitycznej;
4) prowadzenie w sposób trwały, chroniący przed modyfikacją zapisów oraz dokonywania zmian w kartotekach dłużników z tytułu dochodów z użytkowania wieczystego gruntów dzierżawy oraz dokonywanie zmian stanu środków trwałych;
5) współpraca z Kancelariami Notarialnymi w zakresie dotyczącym zawierania umów cywilno­prawnych;
6) wykonywanie czynności prawnych związanych z przejęciem mienia Skarbu Państwa na własnośćMiasta;
7) występowanie do Wojewody oraz innych właściwych organów administracji o wyrażenie zgody na podejmowanie określonych odrębnymi przepisami czynności prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
8) załatwianie spraw związanych z postępowaniem wywłaszczeniowym i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości;
9) gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze Miasta w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami;
10) wnioskowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa i Miasta;
11) załatwianie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności;
12) organizowanie i prowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości komunalnych;
13) ustalanie opłat dodatkowych za niedotrzymanie warunków umowy notarialnej w części dotyczącej zabudowania nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste;
14) udzielanie pomocy publicznej w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz przesunięcia terminu płatności z tytułu zawartych umów w zakresie gospodarki nieruchomościami;
15) podjęcie czynności związanych z uwłaszczaniem przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni oraz innych komunalnych osób prawnych;
16) sporządzanie wniosków o założenie Księgi Wieczystej oraz występowanie z wnioskami o wykreślenie bądź wpisanie do Księgi Wieczystej długów i ciężarów;
17) przeprowadzanie rozpraw administracyjnych;
18) przygotowywanie kompletnej dokumentacji, dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych, wynikających z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zawartych umów o korzystanie z nieruchomości, bądź bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa, dla Zespołu Radców Prawnych, w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
19) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu zmiany wartości nieruchomości;
20) koordynowanie opracowywania projektów i analiz niezbędnych do formułowania założeń polityki Miasta w zakresie gospodarki lokalowej;
21) podejmowanie inicjatyw dotyczących prowadzenia i wspierania różnych form budownictwa społecznego;
22) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad gospodarką miejskimi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi prowadzoną przez Miejski Zarządcy Budynków Mieszkalnych;
23) sprawowanie nadzoru, przy współudziale Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych, nad prawidłowością wydatkowania środków przyznanych Miejskiemu Zarządcy Budynków Mieszkalnych z budżetu Miasta;
24) zlecanie administrowania i zarządu nad nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa celem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;