Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Geodezji i Kartografii

Naczelnik Dariusz Jędrusik
pokój 213
Tel. 32 3491-924
gk@swietochlowice.pl

Pełni również funkcję Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK)
pokój 212,
Tel. 32 3491-921.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografii należy prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej w tym w szczególności:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym;
2) prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków;
3) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie zbioru map i tabel taksacyjnych;
4) prowadzenie operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
5) prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu;
6) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych;
7) przygotowywanie materiałów potrzebnych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
8) kontrola operatów technicznych przyjmowanych do zasobu pod względem ich jakości, zgodności z obowiązującymi instrukcjami i warunkami technicznymi;
9) sporządzanie kopii mapy zasadniczej oraz innych dokumentów z zasobu w celu ich sprzedaży;
10) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
11) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
12) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
13) zakładanie osnów szczegółowych;
14) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
15) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
16) udział w realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Katastralnego;
17) wdrożenie systemu informatycznego Integrującej Platformy Elektronicznej;
18) udostępnianie danych dla potrzeb krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich;
19) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących podziałów nieruchomości, wszczętych na wniosek osób fizycznych oraz prawnych, w tym Gminy Świętochłowice i Skarbu Państwa oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych;
20) prowadzenie spraw dotyczących scalania i podziałów nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
21) prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów, wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
22) prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń nieruchomości;
23) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
24) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
25) sporządzanie wniosków i zawiadomień dotyczących wpisów w księgach wieczystych w części obejmującej dział I;
26) współdziałanie w tworzeniu i prowadzeniu Systemu InformacjiPrzestrzennej w oparciu o zasób geodezyjno-kartograficzny;
27) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.