Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Finansowy

Skarbnik Monika Tetla
pokój 202
Tel. 32 3491-818
fn@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowego należy prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia obsługi finansowo - księgowej budżetu, gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

1.    Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Urzędu.
2.    Prowadzenie kasowej obsługi Urzędu polegającej na gromadzeniu dochodów budżetowych dla sfinansowania planowanych zadań.
3.    Prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej w zakresie dochodów Miasta i Skarbu Państwa oraz ich uzgadnianie z wydziałami merytorycznymi, prowadzącymi analitykę i windykację dochodów budżetowych.
4.    Prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej w zakresie wydatków Miasta oraz ich miesięczne uzgadnianie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.
5.    Prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej zadań inwestycyjnych w ujęciu syntetycznym.
6.    Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej sum depozytowych.
7.    Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektów unijnych.
8.    Prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych.
9.    Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
10.    Organizowanie i kontrolowanie prawidłowości obiegu dokumentów finansowo – księgowych.
11.    Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży podatku VAT.
12.    Sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących Urzędu.
13.    Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.
14.    Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie spraw płacowych (ZUS, US i inne potrącenia).
15.    Prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu finansowego Urzędu.
16.    Prowadzenie kontroli finansowej rozliczeń stowarzyszeń korzystających z dotacji z budżetu Miasta.
17.    Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wyposażenia Urzędu oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji.
18.    Prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych oraz ilościowo - wartościowej przedmiotów nietrwałych.
19.    Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20.    Prowadzenie rejestru umów dla celów ewidencji zaangażowania środków budżetowych
na podstawie zestawień z wydziałów merytorycznych.
21.    Współdziałanie z organami finansowymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi.
22.    Opracowywanie materiałów do projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej.
23.    Opracowywanie wieloletnich zestawień przepływów pieniężnych budżetu Miasta, prognozowanych kwot długu i spłaty zobowiązań.
24.    Zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowywania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
25.    Sporządzanie części opisowej i tabelarycznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze i rok budżetowy.
26.    Kasowej obsługi budżetu Miasta polegającej na gromadzeniu dochodów budżetowych dla sfinansowania planowanych zadań i dokonywanie przelewu środków jednostkom budżetowym.
27.    Współpracę w przygotowywaniu planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz opracowywania wytycznych do ich realizacji.
28.    Prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie.
29.    Opiniowanie wniosków gminnych jednostek organizacyjnych dotyczących zmian w planie wydatków tych jednostek.
30.    Dokonywanie przelewu środków jednostkom organizacyjnym miasta oraz wykonywania dyspozycji środkami finansowymi.
31.    Prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu (organu finansowego) odzwierciedlającej procesy związane z realizacją budżetu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na kontach syntetycznych i analitycznych
32.    Monitorowanie, kontrola i analiza realizacji budżetu Miasta oraz opracowywanie projektów uchwał
i zarządzeń zmieniających budżet, monitorowanie zmian w budżecie.
33.    Przygotowywanie propozycji w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na finansowanie wydatków budżetowych.
34.    Prowadzenie ewidencji zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.
35.    Sporządzanie prognoz ekonomiczno - finansowych oraz raportów dotyczących budżetu Miasta dla instytucji zewnętrznych.
36.    Sporządzanie uchwał i zarządzeń w elektronicznym systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
37.    Sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej wymaganej przez przepisy prawne w elektronicznym systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
38.    Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w elektronicznym systemie Budżet JST dla Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego.
39.    Sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących budżetu Miasta oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych.
40.    Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek oświatowych.
41.    Organizowanie i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo – księgowej.
42.    Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem oraz księgowaniem podatków i opłat lokalnych.
43.    Prowadzenie postępowań podatkowych, postępowań sprawdzających i kontroli podatkowych.
44.    Wydawanie rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie podatków i opłat lokalnych.
45.    Gromadzenie i analizowanie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych, mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego bądź jego wygaśnięcie lub zmiany w podstawach opodatkowania.
46.    Wykonywanie na bieżąco przypisu należnego na dany rok podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na kartach kontowych.
47.    Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
48.    Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
49.    Prowadzenie ewidencji księgowości podatkowej zgodnie z wymogami ustawowymi.
50.    Prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat, zestawienia obrotów i sald, księgowanie na kontach syntetycznych podatków i opłat.
51.    Prowadzenie egzekucji należności podatków i opłat lokalnych w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
52.    Prowadzenie egzekucji administracyjnej grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach.
53.    Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.
54.    Dokonywanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych (hipoteka i zastaw skarbowy).
55.    Kontrola raportów kasowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
56.    Wystawianie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz ich ewidencja.
57.    Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla ustalenia lub określania których właściwy jest Prezydent Miasta, na zasadach określonych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
58.    Prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
59.    Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę Świętochłowice, sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
60.    Sporządzanie projektów programów pomocowych dotyczących udzielania przez Gminę Świętochłowice, pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
61.    Opracowywanie sprawozdań zbiorczych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Świętochłowice.
62.    Przygotowanie informacji o udzielonych ulgach podatkowych osobom fizycznym oraz o skutkach finansowych z tytułu udzielonych ulg, niezbędnych do kwartalnych sprawozdań finansowych.
63.    Przygotowywanie odpowiedzi na odwołania i zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz na skargi złożone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie wydawanych przez wydział decyzji i postanowień.
64.    Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata.
65.    Opracowywanie dla celów budżetu Miasta projektów planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.
66.    Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań o uzyskanych dochodach
z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych.
67.    Sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.