Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Akcja deratyzacja 2017

Na terenie Świętochłowic w dniach od 18 września do 20 października 2017 roku zostanie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji (odszczurzania).Zarządzenie Nr 404/2017

Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 25.08.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania).

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446.          z późn. zm.), § 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, który jest załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie

 

zarządzam:                                                                   

 § 1

Przeprowadzenie na całym terenie miasta Świętochłowice obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 18 września 2017 r. do 20 października 2017 r.

§ 2

Akcja odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, zakładach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, fabrykach, wytwórniach i przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach kolejowych oraz na terenie gospodarstw rolnych, itp. stanowiących własność państwową, gminną, spółdzielczą lub prywatną.

§ 3

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wymienionych w § 2 niniejszego zarządzenia zobowiązani są zaopatrzyć się w trutkę przeciw gryzoniom na koszt własny.

 § 4

1. Akcję odszczurzania należy przeprowadzić według następujących zasad:

1)          Przed wyłożeniem trutki należy uporządkować ganki piwniczne, pomieszczenia gospodarcze, strychy itp.

2)          W dniu 18 września 2017 r. należy trutkę wyłożyć w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, na strychach, w budynkach gospodarczych, itp. zgodnie z instrukcją na opakowaniu trutki.

3)          Od dnia 18 września 2017 r. do 20 października 2017 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę uzupełniając ją w miarę spożycia przez gryzonie w czasie trwania akcji.

4)          Padłe gryzonie oraz resztki trutki usuwać na bieżąco. Cały teren posprzątać do 2 dni po zakończeniu akcji.

5)          Osoby zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzania akcji odszczurzania winny podjąć czynności  zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności:

a)   pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia,

b)   zwierzęta i ptactwo domowe trzymać w trakcie trwania akcji w zamknięciu,

c)   w miejscach wyłożenia trucizny wywiesić ostrzeżenie: UWAGA TRUCIZNA!

d)  w przypadku zatruć kierować niezwłocznie osoby chore do najbliższego punktu pomocy lekarskiej.

2. Nadzór nad akcją, jej przygotowaniem i wykonaniem (właściwe uporządkowanie terenu, terminowe wyłożenie trutki oraz późniejsze zebranie i unieszkodliwienie padłych gryzoni i pozostałej trucizny) pełnią przedstawiciele Urzędu Miasta, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje podane do wiadomości przez rozplakatowanie na terenie miasta Świętochłowice.                                                                                                                

 

PREZYDENT MIASTA                                                      

Dawid Kostempski