Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXI sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2016 r. oraz XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 23 stycznia 2017 r.
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2016 r.
5. Informacja nt. stanu środowiska w województwie śląskim w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Świętochłowice w rejonie ulic Żelaznej i Chrobrego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe, zatwierdzonego uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015 r., poz. 594 z dnia 6 lutego 2015 r., dla obszarów w rejonie ulic Sudeckiej i Stawowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
16. Skargi wpływające do Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
17. Zakończenie sesji.