Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2017 r., która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 25 października 2016 r., XXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 3 listopada 2016 r. oraz XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2016 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 17 listopada 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 rok.
- przedstawienie projektu budżetu miasta na 2017 r.,
- przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2017 r.,
- przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta na 2017 r.,
- dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2017 rok,
- głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.
- przedstawienie projektu uchwały,
- przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r., poz. 3645 z dnia 10 września 2012 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem Uc24.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Świętochłowice przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Świętochłowice do złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka Odpadami, Typ projektu 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji termicznego przekształcania odpadów.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2017 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
21. Skargi wpływające do Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
22. Zakończenie sesji.