Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęcona m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2013 r., odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2012 r. i XXVI sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2012r.

Przedstawienie porządku obrad.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 listopada do 12 grudnia 2012 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/169/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2012-2023.

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2013 – 2027.

 Przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
 Miasta Świętochłowice na lata 2013 – 2027.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok:

-Przedstawienie przez Prezydenta Miasta projektu budżetu miasta na 2013 r.

-Przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2013 r.,

-Przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta na 2013 r.,

-Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2013 rok,

- Głosowanie nad podjęciem uchwały

Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/207/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2012.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/172/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” na rok 2012 z późniejszymi zmianami.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” na rok 2013.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/311/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu     współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu „Dojrzały profesjonalizm” Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).

Podjecie uchwały w sprawie: przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu „Kierunek - praca” Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”   Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na  regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).

Podjęcie w sprawie: przystąpienia Miasta Świętochłowice do realizacji projektu „Stawiamy na jakość IV”  Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i budżetu państwa (15%).

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Żelaznej poprzez  wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Świętochłowice.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2013 r.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Interpelacje i zapytania radnych.

Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

Zakończenie sesji.