Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach, odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. (środa) o godz. 13:00. Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 8 sierpnia  2012 r.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 2 sierpnia do dnia 19 września 2012 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/169/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/169/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r.( poręczenie).
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki długoterminowej planowanej dla zaciągnięcia przez Zespół Opieki Zdrowotnej  w Świętochłowicach Sp. z o.o. na zadanie pn. „Termomodernizacja  budynków ZOZ w  Świętochłowicach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/168/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2012-2023.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich związanych z przeniesieniem zabytkowej walcarki z hali walcowni na teren ekspozycji na nieruchomości przy ul. Chorzowskiej 117 w Świętochłowicach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI /200/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie  z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/207/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez miasto Świętochłowice w roku 2012.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki  wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice” z późniejszymi zmianami. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r. nr 109 poz.2388 i poz.2389).
 • Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 • Zakończenie sesji.