Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLVIII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 30 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad  XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 2.04. 2014 r.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 25 marca 2014 r. do dnia 15 kwietnia 2014 r.
 • Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 – prezentacja multimedialna.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowlanych w kościele ewangelicko – augsburskim św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach przy pl. Ks. Raabe 1 (dz. Nr 2813/150) polegających na renowacji zespołu witraży w południowej elewacji nawy głównej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowalnych w kaplicy Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 34 – 38 (dz. Nr 1544) w Świętochłowicach polegających na wykonaniu prac wykończeniowych schodów oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac budowlanych przy kościele pw. Św. Augustyna w Świętochłowicach – Lipinach przy ul. Dr Antoniego Bukowego 22 (dz. Nr 98/18) polegających na wykonaniu prac remontowo – konserwatorskich portalu głównego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/471/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świętochłowice na 2014 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/317/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2014 – 2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Danuty Piątek do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014 – 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach w roku szkolnym 2014/2015.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/357/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 • Zakończenie sesji.