Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XLV sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś
informuje o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu miasta na 2018 r.,
  która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad
XLV sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach
w dniu 19 grudnia 2017 r. godz. 10.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 21 listopada 2017 r. do dnia 12 grudnia 2017 r.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2018 rok.

-przedstawienie projektu budżetu miasta na 2018 r.,

-przedstawienie przez komisje stałe Rady Miejskiej opinii nt. projektu budżetu miasta na 2018 r.,

-przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii nt. projektu budżetu miasta
na 2018 r.,

-dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2018 rok,

-głosowanie nad podjęciem uchwały budżetowej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035.

-przedstawienie projektu uchwały,

-przedstawienie przez Skarbnika Miasta uchwały Regionalnej Izby     Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świętochłowice na lata 2018 – 2035.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/352/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świętochłowice a Gminą Chorzów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku – aktualizacja 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinasowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie uprawnień nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej 17 w Świętochłowicach.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

18. Zakończenie sesji.