Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XIX sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54:

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 16 lutego 2016 r.
4. Informacja nt. stanu środowiska w województwie śląskim w 2014 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/156/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Świętochłowice”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice położonego w rejonie ulicy Przemysłowej, linii kolejowej Katowice – Gliwice oraz granicy administracyjnej miasta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie miasta Świętochłowice pomiędzy ulicami: Bytomską, Uroczysko, Krasickiego oraz Drogową Trasą Średnicową.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny nieruchomości gruntowej położonej w Świętochłowicach przy ul. Piechaczka na rzecz Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
18 .Skargi wpływające do Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
19. Zakończenie sesji.