Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 26 października 2011r. o godz.9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia i 28 września 2011 r.

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 24 sierpnia do dnia 19 października 2011 r.

4) Przedstawienie, przez Prezydenta Miasta, informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2010r. przez osoby określone w art.24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)

5) Przedstawienie, przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, informacji nt. oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2010 rok złożonych w związku z objęciem mandatu w kadencji 2010-2014 oraz kolejnych oświadczeń złożonych do dnia 30 kwietnia 2011r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach w 2011r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej 
w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/22/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu „ Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie II etapu prac konserwatorskich przy zespole witraży kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Gminy Świętochłowice i wyboru jej przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.

14) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.

15) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyników wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Chorzowie na okres kadencji 2012-2015.

  • przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (informacja Zespołu),
  • wybór Komisji Skrutacyjnej,
  • określenie i przyjęcie zasad głosowania,
  • głosowanie tajne.

16) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. 

18) Interpelacje i zapytania radnych.

19) Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

20) Zakończenie sesji.