Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej

Naczelnik Janusz Kalafarski
pokój 310, 311
Tel. 32 3491 845, 32 3491 846, 32 3491 847
rps@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej należy prowadzenie spraw społecznych,  spraw związanych z pozyskiwaniem , rozliczaniem  środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności:

 1. Podejmowanie działań, współpraca, współdziałanie, wspieranie inicjatyw w sferze  działalności kulturalnej, sportu i turystyki.
 2. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto.
 3. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych z tego rejestru.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej.
 5. Współpraca z organizacjami i środowiskami kombatanckimi.
 6. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Rady Sportu oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań.
 8. Wykonywanie zadań związanych z nieodpłatnym poradnictwem obywatelski oraz edukacją prawną.
 9. Opracowywanie planów i koordynowanie obchodów świąt państwowych, rocznic, uroczystości.
 10. Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji w pomocy społecznej.
 11. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 12. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie Miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 13. Sprawowanie nadzoru  nad sposobem wykorzystania dotacji w zakresie ochrony zdrowia.
 14. Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
 15. Opracowanie i bieżące aktualizowanie informatora dotyczącego możliwości uzyskania świadczeń  i usług w zakresie ochrony zdrowia na terenie Miasta.
 16. Prowadzenie działań związanych z realizacją programów zdrowotnych.
 17. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia.
 18. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze ochrony zdrowia.
 19. Przygotowywanie, w uzgodnieniu z samorządem aptekarskim, propozycji rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.
 20. Prowadzenie całości spraw dotyczących izby wytrzeźwień.
 21. Sprawowanie nadzoru nad realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 22. Prowadzenie wykazu podmiotów, w których  wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 23. Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Miasta.
 24. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych o finansowych, organizacyjnych i prawnych możliwościach zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł  na realizację projektów wynikających z zadań własnych i strategii rozwoju Miasta.
 25. Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie pozyskiwania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zadań własnych i strategii rozwoju Miasta.
 26. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych,
 27. Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 28. Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, które korzystają z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
 29. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
 30. Sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków.
 31. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez miejskie jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 32. Współpraca ze związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów.
 33. Tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynowanie opracowywania wszystkich programów miejskich.
 34. Opiniowanie inicjatyw i projektów pod względem ich celowości i zgodności z polityką rozwoju miasta.
 35. Okresowe opracowywanie analiz społeczno - gospodarczych dotyczących sytuacji Miasta, gromadzenie danych liczbowych i statystycznych, wykonywanie opracowań na ich podstawie na potrzeby Urzędu.
 36. Prowadzenie badań w zakresie oceny efektów działalności miasta, badanie poziomu jakości życia mieszkańców.
 37. Prowadzenie działań promujących założenia Strategii Rozwoju Miasta oraz innych programów rozwojowych.
 38. Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury.
 39. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka".
 40. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniącego również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Integracji Społecznej.
 41. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy.