Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Marek Króliczek
ul. Bytomska 8
Tel. 32 3491-960

W skład wydziału wchodzi referat o nazwie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy planowanie, koordynowanie, organizowanie, wykonywanie zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności:
1) kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie Miasta, w sytuacjach wystąpienia awarii technicznych, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych;
2) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja miejskiego planu zarządzania kryzysowego;
3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów;
5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
6) organizowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
7) zapewnienie obsługi merytorycznej Powiatowemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego;
8) prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego organizację, a także tryb pracy, w tym sposób całodobowego alarmowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta;
9) wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej obejmujących m.in.:
a) planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
b) przygotowywanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej,
c) opracowywanie planu obrony cywilnej Miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
d) gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, budowlami ochronnymi, systemem alarmowania,
e) organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony, w tym wydawanie decyzji administracyjnych,
10) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej;
11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej;
12) koordynowanie w powierzonym zakresie spraw związanych z udzielaniem pomocy sąsiednim miastom dotkniętym sytuacjami kryzysowymi;
13) wykonywanie powierzonych czynności w zakresie nadzoru nad działalnością Straży Miejskiej;
14) przyjmowanie zawiadomień i wniosków dotyczących przeprowadzania imprez masowych na terenie miasta oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach;
15) obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
16) opracowanie programu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynacja jego realizacji;
17) przygotowanie organów samorządowych do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
18) przygotowanie stanowiska kierowania Prezydenta Miasta oraz jego ochrony na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
19) realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do przekazania obiektów infrastruktury technicznej, socjalno - bytowej oraz magazynowej na doraźne potrzeby Sił Zbrojnych;
20) przyjmowanie i rejestracja zawiadomień o organizowaniu imprez kulturalnych poza stałą siedzibą instytucji lub w sposób objazdowy;
21) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zakazie odbycia imprez artystycznych lub rozrywkowych;
22) nadzorowanie prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez miejskie jednostki organizacyjne;
23) opiniowanie wniosków i potrzeb Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i inspekcji w zakresie dofinansowywania kosztów ich funkcjonowania.