Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Promocji

Rzecznik Prasowy Katarzyna Tomczyk
pokój 122
Tel. 32 3491-826
rzecznik@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Promocji należy wspomaganie procesu obiegu dokumentów, prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną Miasta, funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta, obsługą sekretarsko-biurową sekretariatów Prezydenta Miasta i jego Zastępców, w  tym w szczególności:

1. Zapewnienie obsługi sekretarsko - biurowej sekretariatów Prezydenta Miasta i jego Zastępców.
2. Koordynowanie czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem korespondencji.
3. Obsługa narad i spotkań Prezydenta Miasta, w tym protokołowanie i monitorowanie stanu realizacji poleceń wynikających z narad i spotkań.
4. Sporządzanie listów i  pism okolicznościowych.
5. Przygotowywanie akcji informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta.
6. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z polityką informacyjną w zakresie budżetu obywatelskiego.
7. Udzielanie odpowiedzi na listy i ankiety oraz zapytania mieszkańców i instytucji dotyczących informacji ogólnych o Urzędzie Miejskim i Mieście.
8. Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu.
9. Współpraca ze środkami masowego przekazu i prowadzenie spraw w zakresie przekazywania mediom informacji o działaniach podejmowanych przez organy samorządu, Urząd Miejski
i miejskie jednostki organizacyjne.
10. Przygotowywanie materiałów potrzebnych do kontaktów z mediami, w tym publikacja ogłoszeń prasowych.
11. Organizowanie konferencji prasowych, posiedzeń, spotkań.
12. Prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego.
13. Dokonywanie analiz i oceny sytuacji Miasta oraz współuczestniczenie w opracowywaniu planów strategicznych dla Miasta.
14. Zlecanie badań i analiz opinii publicznej.
15. Prowadzenie spraw  związanych z produkcją i emisją programów telewizyjnych i radiowych.
16. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami
i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowania odpowiednich analiz i ocen.
17. Współorganizowanie obchodów rocznic, uroczystości świąt państwowych z udziałem Prezydenta Miasta.
18. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów.
19. Przekazywanie do rozpatrzenia komórkom organizacyjnym Urzędu, zgodnie z ich właściwością rzeczową, wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji stałych Rady Miejskiej.
20. Wspomaganie w prowadzeniu przekazanych komórkom organizacyjnym Urzędu, spraw związanych z wnioskami, interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wniosków komisji stałych Rady Miejskiej kierowanymi do Prezydenta Miasta.
21. Opracowywanie skróconej wersji okresowych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta odczytywanych na sesji Rady Miejskiej.
22. Tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej Miasta, w tym w szczególności prowadzenie spraw związanych z polityką informacyjną Miasta, poprzez:
1) współpracę ze środkami masowego przekazu i prowadzenie spraw w zakresie przekazywania mediom informacji o działaniach podejmowanych przez organy samorządu, Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne;
2) przygotowywanie materiałów potrzebnych do kontaktów z mediami;
3) obsługa Urzędu w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych;
4) prowadzenie zbiorów publikacji prasowych dotyczących Miasta;
5) opracowywanie informacji prasowych;
6) redagowanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego;
7) współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w sprawach związanych z prowadzeniem internetowego serwisu informacyjnego Urzędu Miejskiego oraz mediów społecznościowych
23. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Rady Gospodarczej oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań przy współdziałaniu z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego.
24. Prowadzenie działań promujących Miasto w kraju i poza jego granicami na rzecz nowych kontaktów kulturalnych, gospodarczych i rozwoju, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami miejskimi.
25. Udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Miasto oraz inne podmioty.
26. Organizowanie udziału Miasta w targach, wystawach, prezentacjach, pokazach oraz innych imprezach promujących  Miasto.
27. Przygotowywanie tekstów, prezentacji, projektów graficznych, materiałów multimedialnych oraz innych materiałów i artykułów promujących Miasto.
28. Opracowanie koncepcji i projektów graficznych oraz zlecanie wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych Miasta.
29. Prowadzenie dokumentacji filmowej i bazy zdjęciowej Miasta oraz wykonywanie materiałów zdjęciowych z uwzględnieniem wybranych spotkań Prezydenta Miasta, inwestycji miejskich oraz wybranych wydarzeń na terenie Miasta.
30. Rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych, w tym prowadzenie ewidencji wydatkowania tych materiałów.
31. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony znaków miasta i nadzór nad ich używaniem.
32. Wykonywanie zadań w zakresie współpracy z miastami partnerskimi, w tym m.in.:
1) przygotowywanie programów i harmonogramów realizacji współpracy międzynarodowej;
2) organizacja pobytów delegacji z miast partnerskich w mieście;
3) prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
33. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działania wspierające przedsiębiorstwa (PUP, Inkubatory przedsiębiorczości).
34. Diagnoza lokalnego rynku pod kątem:
1) dostępności lokali i terenów inwestycyjnych nadających się do prowadzenia działalności gospodarczej,
2) stanu dróg i innej infrastruktury technicznej,
3) wysokości podatków i opłat lokalnych dla przedsiębiorców,
4) ulg i zwolnień oferowanych przedsiębiorcom.
35. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście pod następującymi względami:
1) dostęp do informacji o potencjalnych źródłach finansowania działalności gospodarczej (np. pożyczki, kredyty),  
2) dostęp do informacji o programach wsparcia dla przedsiębiorców z UE,
3) dostęp do wykwalifikowanych pracowników,
4) dostęp do informacji mających znaczenie dla osób wywodzących działalność gospodarczą (np. nowoczesne technologie, rynki zbytu)
36. Tworzenie programów wsparcia dla przedsiębiorców (np. bezpłatne szkolenia ).
37. Wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów w krajowych i międzynarodowych ( np. organizacja misji gospodarczych, spotkania bilateralne).
38. Diagnoza związana z zatrudnieniem przez przedsiębiorców absolwentów szkół zawodowych i techników oraz predyspozycji jakie powinni oni posiadać.