Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Podatków i Egzekucji Administracyjnej

Naczelnik Mirosław Adamski
pokój 124
Tel. 32 3491-866
pe@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Podatków i Egzekucji Administracyjnej należy wymiar, pobór, księgowanie podatków i opłat lokalnych, egzekucja podatków i opłat lokalnych, w tym w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem oraz księgowaniem podatków i opłat lokalnych;
2) prowadzenie postępowań podatkowych, postępowań sprawdzających i kontroli podatkowych;
3) wydawania rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie podatków i opłat lokalnych;
4) gromadzenie i analizowanie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych, mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego bądź jego wygaśnięcie lub zmiany w podstawach opodatkowania;
5) wykonywanie na bieżąco przypisu należnego na dany rok podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na kartach kontowych;
6) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie stawek podatkowych i opłat lokalnych;
7) udzielanie odpowiedzi na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
8) prowadzenie ewidencji księgowości podatkowej zgodnie z wymogami ustawowymi;
9) prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat, zestawienia obrotów i sald, księgowanie na kontach syntetycznych podatków i opłat;
10) prowadzenie egzekucji należności podatków i opłat lokalnych w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;
12) dokonywanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych (hipoteka i zastaw skarbowy);
13) kontrola raportów kasowych w zakresie podatków i opłat lokalnych;
14) wystawianie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz ich ewidencja;
15) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla ustalenia lub określania, których właściwy jest Prezydent Miasta, na zasadach określonych ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
16) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych;
17) monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez Gminę Świętochłowice, sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz udzielanie informacji w tym zakresie;
18) sporządzanie projektów programów pomocowych dotyczących udzielania przez Miasto Świętochłowice pomocy publicznej w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
19) opracowywanie sprawozdań zbiorczych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych na rzecz Skarbu Państwa i Miasta Świętochłowice;
20) przygotowanie informacji o udzielonych ulgach podatkowych osobom fizycznym oraz o skutkach finansowych z tytułu udzielonych ulg, niezbędnych do kwartalnych sprawozdań finansowych;
21) przygotowywanie odpowiedzi na odwołania i zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz na skargi złożone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie wydawanych przez wydział decyzji i postanowień;
22) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata;
23) opracowywanie dla celów budżetu Miasta projektów planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych;
24) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań o uzyskanych dochodach z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych;
25) sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych.
26) Prowadzenie egzekucji administracyjnej grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Świętochłowicach.