Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Opieka nad dziećmi do lat 3

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która zamierza prowadzić na terenie Miasta Świętochłowice  żłobek lub klub dziecięcy, musi uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć do Prezydenta Miasta Świętochłowice pisemny wniosek.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

 2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

 3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

 4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 5) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki.

 6) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);

 7) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

 8) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, pok. 317 tel. 32 3491-845; 32 3491 -846

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Miejskiego  w Świętochłowicach dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania
i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

Termin i sposób załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Opłaty:

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie. Jej wysokość ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach wynosi 693 zł

Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu  do rejestru wydane przez Prezydenta Miasta Świętochłowice zawiera następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
 • datę i numer wpisu do rejestru;
 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 • decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.


Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji


Podstawa prawna:

 1) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie

wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367)

 3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 4) Uchwała Nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis  podmiotu do żłobków i klubów dziecięcych.


Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie o niekaralności

2. Oświadczenie o NIP i REGON

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych do celów prowadzenia działalności żłobkowej, klubu dziecięcego

4. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

5. Wniosek o wpis  do rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

6. Wniosek o wykreślenie z  rejestru żłobków i klubów dziecięcych

7. Podstawa Prawna

8. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych