Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Nabór do Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie uchwały Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 167/2015 z dnia 10.04.2015 r. ogłasza nabór kandydatów na jej członków.

Celem Miejskiej Rady Seniorów, jako organu o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice. Rada powoływana jest na okres 4 letniej kadencji, w skład której wchodzi 11 członków.

Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 13 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Podstawą kandydowania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest złożenie w wyżej wymienionym terminie formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Podstawą kandydowania przedstawicieli osób starszych jest złożenie w wyżej wymienionym terminie formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w zamkniętej kopercie w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54) z dopiskiem „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach”.

Członkami Rady mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby mieszkające na terenie Miasta Świętochłowice.

Członkami Rady mogą zostać:

1) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych,

2) osoby posiadające poparcie, co najmniej 25 osób starszych (tj. osób, które ukończyły 60 rok życia) posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić swojego kandydata lub kandydatów do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców Miasta Świętochłowice według następujących zasad:

1) podmiot działający na rzecz osób starszych, posiadający mniej niż 50 członków (lub nieposiadający członków) może delegować jednego kandydata do Rady,

2) podmiot działający na rzecz osób starszych, posiadający więcej niż 50 członków może delegować nie więcej niż dwóch kandydatów do Rady.

Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych wybierani są w trybie ustalonym w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym.

Każda osoba starsza (tj. osoba, która ukończyła 60 rok życia) posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice może udzielić poparcia nie więcej niż dwóm kandydatom do Rady. Udzielenie poparcia, przez tę samą osobę, więcej niż dwóm kandydatom do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

W przypadku kandydatów do Rady zgłaszanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych, formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu.

Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Prezydenta polegającej na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera braki formalne Prezydent wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

Informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego tel. 032 3491-846.

Pobierz:

- Załącznik nr 1,

- Załącznik nr 2,

-Uchwała Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach,

- Zarządzenie Nr 167/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach.