Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

LI sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad

LI sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 10:00

 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2018 r.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 15 maja 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku na terenie miasta Świętochłowice – Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach.

5.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Świętochłowice w rejonie ulic Żelaznej i Chrobrego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/231/16 z dnia 19 września 2016 r. w zakresie części tekstowej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ- południe, zatwierdzonego uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Sla. z 2015 r. poz. 594 z dnia 6 lutego 2015 r., dla obszarów w rejonie ulic Sudeckiej i Stawowej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r. poz. 3645 z dnia 10 września 2012 w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem Uc24.

10.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe poprzez zmianę planów sieci oraz granic obwodów publicznych szkół przyjętych Uchwałą nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., z późn. zm.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.”Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych w gminie Świętochłowice”.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świętochłowice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Rudy Śląskiej na bezczynność Prezydenta Miasta Świętochłowice poprzez uchylanie się od obowiązków zapisanych w art. 20 pkt 4,10,11 w zw. z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działanie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Świętochłowicach.

16,Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

18.Interpelacje i zapytania radnych.

19.Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

20.Zakończenie sesji.