Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Kształcenie specjalne

Kierowanie do kształcenia specjalnego

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje zespół działający
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1.

Zespoły orzekają na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka).

1. Wniosek o wydanie orzeczenia kierowany do dyrektora poradni powinien zawierać: imię i nazwisko dziecka,
datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia-również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,

2. imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania

3. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia

4. uzasadnienie wniosku

5. podpis wnioskodawcy

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę
o posiedzeniu zespołu.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prezydent zapewnia dziecku formę kształcenia wskazaną w orzeczeniu.  Do wniosku należy dołączyć orzeczenie.

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka po otrzymaniu orzeczenia zgłaszają się do Miejskiego Zarządu Oświaty przy ul Bytomskiej 8, w celu wypełnienia wniosku o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.