Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Naczelnik Joanna Peretiatkowicz
pokój 310, 311
Tel. 32 3491 845, 32 3491 846, 32 3491 847
ksz@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych należy prowadzenie spraw w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, sportu i turystyki ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej, związanych z pomocą społeczną, przeciwdziałaniem uzależnieniom, opieką nad dziećmi do lat 3, ochroną zdrowia, w tym w szczególności:

1. Podejmowanie działań i określanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej w Mieście.
2. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury oraz koordynowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury.
3. Współdziałanie ze środowiskami twórców i organizatorów działalności kulturalnej, w tym w zakresie działalności amatorskiej.
4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez Miasto.
5. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami,
w zakresie sportu i turystyki, kultury i sztuki oraz promocji.
6. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze kultury i sztuki, sportu i turystyki.
7. Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji w zakresie kultury, sztuki oraz sportu
i turystyki.
8. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych z tego rejestru.
9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury.
10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej.
11. Współpraca z organizacjami i środowiskami kombatanckimi.
12. Opracowywanie planów i koordynowanie obchodów świąt państwowych; obchodów, rocznic, uroczystości i świąt państwowych.
13. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
14. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka".
15. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Rady Sportu oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań.
16. Realizacja nieodpłatnej pomocy prawnej.
17. Realizacja i nadzór nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
18. Opracowywanie planów i koordynowanie obchodów świąt państwowych, rocznic, uroczystości.
19. Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
20. Realizacja zadań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w tym opracowywanie programów współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
21. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniącego również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Integracji Społecznej.
22. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Miasta lub na rzecz mieszkańców.
23. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy.
24. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami
w zakresie pomocy społecznej.
25. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze pomocy społecznej.
26. Sprawowanie nadzoru nad sposobem wykorzystania dotacji w pomocy społecznej.
27. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
w tym:
1)    podejmowanie działań zmierzających do zorganizowania i zapewnienia na terenie Miasta opieki nad małymi dziećmi w formach i na zasadach określonych przepisami ustawy;
2)    prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
3)    prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, z którymi zawarto umowę;
4)    przeprowadzanie konkursów na dziennych opiekunów;
5)    prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dziennych opiekunów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki nad dziećmi.
28. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie Miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
29. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
30. Sprawowanie nadzoru  nad sposobem wykorzystania dotacji w zakresie ochrony zdrowia.
31. Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
32. Opracowanie i bieżące aktualizowanie informatora dotyczącego możliwości uzyskania świadczeń    i usług w zakresie ochrony zdrowia na terenie Miasta.
33. Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z realizacją programów zdrowotnych.
34. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia.
35. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze ochrony zdrowia.
36. Przygotowywanie, w uzgodnieniu z samorządem aptekarskim, propozycji rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.
37. Prowadzenie całości spraw dotyczących zabezpieczenia dla mieszkańców miejsc w izbach wytrzeźwień.
38. Sprawowanie nadzoru nad realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
39. Prowadzenie wykazu podmiotów wyznaczonych przez Prezydenta Miasta, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
40. Obsługa administracyjno-biurowa Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach