Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Inwestycji

p.o. Naczelnika Janusz Kalafarski
pokój 219
Tel. 32 3491-900
in@swietochlowice.pl

W skład wydziału wchodzą referaty o nazwach: Referat Infrastruktury, Referat Dróg i Mostów, Referat Środowiska, Referat Funduszy Europejskich.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, zarządzania drogami, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, miejskich terenów zielonych, ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, zanieczyszczenia powietrza,  gospodarowania odpadami, prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju Miasta oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym w szczególności:

1. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych w oparciu o analizę potrzeb inwestycyjno- remontowych i rozbiórek obiektów zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne.
2. Przygotowywanie, realizowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych, a także rozbiórkowych obiektów, w tym:
1) uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (podkłady geodezyjne, mapy własnościowe, ekspertyzy, zapewnienie dostaw mediów i uzyskanie warunków technicznych ich podłączenia) oraz w zależności od potrzeb, uzyskanie założeń techniczno- ekonomicznych inwestycji;
2) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) występowanie o regulację spraw terenowo - prawnych inwestycji;
4) uzyskanie projektu budowlanego oraz stosownie do potrzeb, innych projektów wraz
z częścią kosztorysową;
5) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę.
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w tym nad prawidłowością wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji, rozliczanie rzeczowo - finansowe umów, odbiór robót oraz przekazywanie obiektów w użytkowanie, wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.
4. Sporządzanie dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o jego przekazanie do właściciela obiektu.
5. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa opracowywania dokumentacji technicznej, dokumentacji technologii rozbiórek, robót budowlanych i obsługi geodezyjnej inwestycji.
6. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji inwestycji o znaczeniu ogólnomiejskim oraz koordynowanie działań w tym zakresie.
7. Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań Wydziału.
8. Przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych pomieszczeń i budynków Urzędu Miejskiego.
9. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta.
10. Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności przez:
1) współpracę z innymi organami w zakresie inżynierii  ruchu drogowego;
2) opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;
3) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem
i konserwacją oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie remontów nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych;
5) nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury;
6) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach, w pasach drogowych, innych ciągach komunikacyjnych  związanych z  letnim sprzątaniem oraz zimowym utrzymaniem;
7) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni występującej w pasach drogowych, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
8) planowanie, nadzorowanie i koordynowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem  wpustów ulicznych  oraz  kanalizacji deszczowej;
9) opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg, w tym zieleni w pasach drogowych;
10) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego, naliczanie kar i opłat;
11) wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów dróg wewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej, przygotowywanie umów;
12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg;
13) opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej;
14) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu Miasta i innych programów
z zakresu budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg publicznych na terenie Miasta.
11. Opracowywanie analiz i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego
w tym zakresie.
12. Opracowywanie analiz i  propozycji w zakresie organizacji parkowania w mieście.
13. Uzgadnianie tras przejazdu i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
14. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych.
15. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
16. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie na drogach publicznych, powstałych z przyczyn leżących po stronie zarządcy dróg.
17. Wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze Miasta
w zakresie:
1) przyjmowania, rejestrowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu;
2) prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian;
3) inicjowania i zatwierdzania własnych propozycji dotyczących wprowadzenia zmian obowiązującej organizacji ruchu drogowego.
18. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z właściwym zaopatrzeniem Miasta
w niezbędne dostawy wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu dla potrzeb bytowych mieszkańców oraz instytucji publicznych, w szczególności poprzez:
1) planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta;
2) planowanie oświetlenia dróg publicznych oraz miejsc publicznych, znajdujących się na terenie Miasta, z wyłączeniem terenów zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta;
3) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
19. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji miejskich terenów zielonych.
20. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu ustaw:
1) o ochronie środowiska;
2) prawo wodne;
3) o ochronie przyrody;
4) o odpadach;
5) o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb);
6) prawo łowieckie;
7) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
8) prawo geologiczne i górnicze;
9) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
21. Sprawowanie nadzoru nad właściwym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.
22. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta.
23. Budowa i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego.
24. Wykonywanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie zachowań proekologicznych.
25. Wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, produkcją gospodarstw rolnych.
26. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sporządzania spisów rolnych.
27. Współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego.
28. Przygotowywanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
29. Prowadzenie bazy danych w zakresie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych.
30. Monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
31. Monitorowanie spraw wynikających z Gminnego Programu Usuwania Azbestu.
32. Opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów pod kątem ochrony środowiska.
33. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.
34. Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
35. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji do eksploatacji.
36. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
37. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym.
38. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.
39. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody.
40. Utrzymanie i nadzorowanie cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
41. Współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie likwidacji zagrożeń związanych
z występowaniem problemu bezpańskich zwierząt, prowadzenie rejestracji psów uznawanych za agresywne oraz realizacja innych zadań, wynikających z przepisów o ochronie zwierząt.
42. Prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym oraz utrzymaniem w czystości
i porządku miejsc pamięci narodowej.
43. Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Miasta.
44. Prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki pozabudżetowe.
45. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta
o finansowych i organizacyjno - prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, na realizację projektów wynikających z zadań własnych i strategii rozwoju Miasta.
46. Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie pozyskiwania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zadań własnych
i strategii rozwoju Miasta.
47. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych, w tym kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, jej przechowywanie i archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
48. Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
49. Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, które korzystają z funduszy europejskich oraz
z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
50. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
51. Sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków.
52. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez miejskie jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.
53. Współpraca ze związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych
projektów.
54. Tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynowanie opracowywania  wszystkich programów miejskich.
55. Inicjowanie i realizacja wszelkich działań zgodnych ze Strategią Rozwoju Miasta, zmierzających do szeroko rozumianego rozwoju miasta.
56. Opiniowanie inicjatyw i projektów pod względem ich celowości i zgodności z polityką rozwoju miasta.
57. Okresowe opracowywanie analiz społeczno - gospodarczych dotyczących sytuacji miasta, gromadzenie danych liczbowych i statystycznych, wykonywanie opracowań na ich podstawie na potrzeby Urzędu.
58. Prowadzenie badań w zakresie oceny efektów działalności miasta, badanie poziomu jakości życia mieszkańców.
59. Prowadzenie działań promujących założenia Strategii Rozwoju Miasta oraz innych programów rozwojowych.
60. Kierowanie pracami i koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
w zakresie:
1) opracowywania prognoz społeczno - gospodarczych i programów rozwoju Miasta;
2) tworzenia i aktualizowania bazy danych o mieście;
3) sporządzania informacji dla inwestorów;
4) realizacji i aktualizacji strategii rozwoju Miasta oraz innych dokumentów strategicznych.