Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Inwestycji

p.o. Naczelnika Michał Lange
pokój 218
Tel. 32 3491-902
in@swietochlowice.pl

W skład wydziału wchodzą referaty:

Referat Infrastruktury ul. Katowicka 54, pokój 216, 217, 218,219. Telefon: 32 3491 901, 902, 903, 904

Referat Dróg i Mostów ul. Plebiscytowa. Telefon: 32 3491 894, 905, 906

Referat Środowiska ul. Katowicka 54, pokój 301, 302, 304, 305. Telefon 32 3491 880, 881,882, 884

Referat Funduszy Europejskich ul. Katowicka 54, pokój 13, 14. Telefon 32 3491 835, 836

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji należy prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, zarządzania drogami, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, miejskich terenów zielonych, ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, zanieczyszczenia powietrza,  gospodarowania odpadami, prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju Miasta oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym w szczególności:

1. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych w oparciu o analizę potrzeb inwestycyjno- remontowych i rozbiórek obiektów zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne.
2. Przygotowywanie, realizowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych, a także rozbiórkowych obiektów, w tym:
1) uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (podkłady geodezyjne, mapy własnościowe, ekspertyzy, zapewnienie dostaw mediów i uzyskanie warunków technicznych ich podłączenia) oraz w zależności od potrzeb, uzyskanie założeń techniczno- ekonomicznych inwestycji;
2) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) występowanie o regulację spraw terenowo - prawnych inwestycji;
4) uzyskanie projektu budowlanego oraz stosownie do potrzeb, innych projektów wraz
z częścią kosztorysową;
5) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę.
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w tym nad prawidłowością wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji, rozliczanie rzeczowo - finansowe umów, odbiór robót oraz przekazywanie obiektów w użytkowanie, wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.
4. Sporządzanie dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o jego przekazanie do właściciela obiektu.
5. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa opracowywania dokumentacji technicznej, dokumentacji technologii rozbiórek, robót budowlanych i obsługi geodezyjnej inwestycji.
6. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji inwestycji o znaczeniu ogólnomiejskim oraz koordynowanie działań w tym zakresie.
7. Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań Wydziału.
8. Przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych pomieszczeń i budynków Urzędu Miejskiego.
9. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta.
10. Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególności przez:
1) współpracę z innymi organami w zakresie inżynierii  ruchu drogowego;
2) opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych;
3) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem
i konserwacją oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie remontów nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych;
5) nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury;
6) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach, w pasach drogowych, innych ciągach komunikacyjnych  związanych z  letnim sprzątaniem oraz zimowym utrzymaniem;
7) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni występującej w pasach drogowych, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
8) planowanie, nadzorowanie i koordynowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem  wpustów ulicznych  oraz  kanalizacji deszczowej;
9) opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg, w tym zieleni w pasach drogowych;
10) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego, naliczanie kar i opłat;
11) wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów dróg wewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej, przygotowywanie umów;
12) prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg;
13) opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej;
14) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu Miasta i innych programów
z zakresu budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg publicznych na terenie Miasta.
11. Opracowywanie analiz i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego
w tym zakresie.
12. Opracowywanie analiz i  propozycji w zakresie organizacji parkowania w mieście.
13. Uzgadnianie tras przejazdu i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
14. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych.
15. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
16. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie na drogach publicznych, powstałych z przyczyn leżących po stronie zarządcy dróg.
17. Wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze Miasta
w zakresie:
1) przyjmowania, rejestrowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu;
2) prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian;
3) inicjowania i zatwierdzania własnych propozycji dotyczących wprowadzenia zmian obowiązującej organizacji ruchu drogowego.
18. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z właściwym zaopatrzeniem Miasta
w niezbędne dostawy wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu dla potrzeb bytowych mieszkańców oraz instytucji publicznych, w szczególności poprzez:
1) planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta;
2) planowanie oświetlenia dróg publicznych oraz miejsc publicznych, znajdujących się na terenie Miasta, z wyłączeniem terenów zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta;
3) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
19. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i pielęgnacji miejskich terenów zielonych.
20. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu ustaw:
1) o ochronie środowiska;
2) prawo wodne;
3) o ochronie przyrody;
4) o odpadach;
5) o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb);
6) prawo łowieckie;
7) o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
8) prawo geologiczne i górnicze;
9) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
21. Sprawowanie nadzoru nad właściwym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.
22. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta.
23. Budowa i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego.
24. Wykonywanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie zachowań proekologicznych.
25. Wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, produkcją gospodarstw rolnych.
26. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sporządzania spisów rolnych.
27. Współdziałanie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego.
28. Przygotowywanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
29. Prowadzenie bazy danych w zakresie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych.
30. Monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
31. Monitorowanie spraw wynikających z Gminnego Programu Usuwania Azbestu.
32. Opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów pod kątem ochrony środowiska.
33. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji.
34. Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
35. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji do eksploatacji.
36. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
37. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym.
38. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.
39. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody.
40. Utrzymanie i nadzorowanie cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
41. Współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie likwidacji zagrożeń związanych
z występowaniem problemu bezpańskich zwierząt, prowadzenie rejestracji psów uznawanych za agresywne oraz realizacja innych zadań, wynikających z przepisów o ochronie zwierząt.
42. Prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym oraz utrzymaniem w czystości
i porządku miejsc pamięci narodowej.
43. Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Miasta.
44. Prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki pozabudżetowe.
45. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta
o finansowych i organizacyjno - prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, na realizację projektów wynikających z zadań własnych i strategii rozwoju Miasta.
46. Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie pozyskiwania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zadań własnych
i strategii rozwoju Miasta.
47. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych, w tym kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, jej przechowywanie i archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
48. Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
49. Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, które korzystają z funduszy europejskich oraz
z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
50. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
51. Sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków.
52. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez miejskie jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.
53. Współpraca ze związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych
projektów.
54. Tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynowanie opracowywania  wszystkich programów miejskich.
55. Inicjowanie i realizacja wszelkich działań zgodnych ze Strategią Rozwoju Miasta, zmierzających do szeroko rozumianego rozwoju miasta.
56. Opiniowanie inicjatyw i projektów pod względem ich celowości i zgodności z polityką rozwoju miasta.
57. Okresowe opracowywanie analiz społeczno - gospodarczych dotyczących sytuacji miasta, gromadzenie danych liczbowych i statystycznych, wykonywanie opracowań na ich podstawie na potrzeby Urzędu.
58. Prowadzenie badań w zakresie oceny efektów działalności miasta, badanie poziomu jakości życia mieszkańców.
59. Prowadzenie działań promujących założenia Strategii Rozwoju Miasta oraz innych programów rozwojowych.
60. Kierowanie pracami i koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
w zakresie:
1) opracowywania prognoz społeczno - gospodarczych i programów rozwoju Miasta;
2) tworzenia i aktualizowania bazy danych o mieście;
3) sporządzania informacji dla inwestorów;
4) realizacji i aktualizacji strategii rozwoju Miasta oraz innych dokumentów strategicznych.