Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Inwestycji i Spraw Komunalnych

Naczelnik Mateusz Szampera
pokój 219
Tel. 32 3491-900
ik@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych należy prowadzenie inwestycji Miasta, zarządzanie drogami, oświetleniem, kanalizacją deszczową, zielenią miejską, w tym w szczególności:
1) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych w oparciu o analizę potrzeb inwestycyjno-remontowych i rozbiórek obiektówzgłaszanych przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
2) przygotowywanie, realizowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych, a także rozbiórekobiektów, w tym:
a) uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (podkłady geodezyjne, mapy własnościowe, ekspertyzy, zapewnienie dostaw mediów i uzyskanie warunków technicznych ich podłączenia) oraz w zależności od potrzeb, uzyskanie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji,
b) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) występowanie o regulację spraw terenowo - prawnych inwestycji,
d) uzyskanie projektu budowlanego oraz, stosownie do potrzeb, innych projektów wraz z częścią kosztorysową,
e) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w tym nad prawidłowością wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji, rozliczanie rzeczowo-finansowe umów, odbiór oraz przekazywanie obiektów w użytkowanie, wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania znieruchomości oraz zezwoleń na ich czasowe zajęcie;
5) sporządzanie dowodów OT (przyjęcie środka trwałego) po zakończeniu i rozliczeniu zadańinwestycyjnych i wnioskowanie o jego przekazanie do właściciela obiektu;
6) zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa opracowywania dokumentacji technicznej, dokumentacji technologii rozbiórek, robót budowlanych i obsługi geodezyjnej inwestycji;
7) współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji inwestycji o znaczeniu ogólnomiejskim oraz koordynowanie działań w tym zakresie;
8) współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań Wydziału;
9) przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych budynków Urzędu Miejskiego przy współudziale kierownika Referatu Gospodarczego i Obsługi Urzędu;
10) współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie realizacji remontów i inwestycji realizowanych przez Miejskiego Zarządcę Budynków Mieszkalnych;
11) wykonywanie zadań związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta;
12) wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych, w szczególnościprzez:
a) współpracę z innymi organami w zakresie inżynierii ruchu drogowego,
b) opiniowanie projektów, koncepcji stałej lub tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych,
c) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
d) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie remontów nawierzchni jezdni , chodników, miejsc postojowych,
e) nadzorowanie prawidłowej eksploatacji obiektów małej architektury,
f) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług w zakresie bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach, w pasach drogowych, innych ciągach komunikacyjnych związanych z letnim sprzątaniem oraz zimowym utrzymaniem,
g) planowanie, nadzorowanie, koordynowanie usług związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni występującej w pasach drogowych w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów,
h) planowanie, nadzorowanie koordynowanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem wpustów ulicznych oraz kanalizacji deszczowej,
i) opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg w tym zieleniw pasach drogowych,
j) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego, naliczanie kar i opłat,
k) wydawanie zezwoleń na zajęcie terenów dróg wewnętrznych na potrzeby prowadzonych robót związanych z umieszczeniem infrastruktury technicznej, przygotowywanie umów,
l) prowadzenie spraw związanych z ewidencją dróg,
m) opiniowanie i współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej,
n) przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu Miasta i innych programów z zakresu, budowy, przebudowy, remontu i utrzymania dróg publicznych na terenie Miasta,
13) opracowywanie analiz i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego w tym zakresie;
14) opracowywanie analiz i propozycji w zakresie organizacji parkowania w mieście;
15) uzgadnianie tras przejazdu i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych,
16) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych;
17) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
18) przedkładanie propozycji wyznaczenia w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym jednostek do usuwania pojazdów z dróg oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych;
19) sprawowanie kontroli nad usługami świadczonych przez jednostki wyznaczone do usuwania pojazdów z dróg oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych;
20) przygotowywanie propozycji dotyczących wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie;
21) prowadzenie spraw odszkodowawczych OC z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie na drogach publicznych, powstałych z przyczyn leżących po stronie zarządcy dróg;
22) wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze Miasta w zakresie:
a) przyjmowania, rejestrowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu
b) prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
c) inicjowania i zatwierdzania własnych propozycji dotyczących wprowadzenia zmian obowiązującej organizacji ruchu drogowego,
23) sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z właściwym zaopatrzeniem Miasta w niezbędne dostawy wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu dla potrzeb bytowych mieszkańców oraz instytucji publicznych, w szczególności poprzez :
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta,
b) planowanie oświetlenia dróg publicznych oraz miejsc publicznych, znajdujących się na terenie Miasta, z wyłączeniem terenów zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta,
c) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
24) koordynowanie działalności służb miejskich w usuwaniu awarii technicznych urządzeń infrastruktury komunalnej wymagających współdziałania różnych jednostek organizacyjnych;
25) współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej, energetycznej oraz w zakresie innych działań realizowanych przez Wydział;
26) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i pielęgnacji miejskich terenów zielonych.