Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Finansowy

Naczelnik Monika Tetla
pokój 205
Tel. 32 3491-824
fn@swietochlowice.pl

Referat Budżetu
pokój 201
Tel: 32 3491-861

Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Urzędu Miejskiego
pokój 204, 205, 206
Tel: 32 3491-864


Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:
\
1. Wykonywanie zadań w zakresie objętym właściwością Referatu Budżetu i Obsługi Finansowo – Księgowej Urzędu Miejskiego, a mianowicie:

1) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Urzędu,
2) prowadzenie kasowej obsługi Urzędu Miejskiego polegającej na gromadzeniu dochodów budżetowych dla sfinansowania planowanych zadań,
3) prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej w zakresie dochodów Miasta i Skarbu Państwa oraz ich uzgadnianie z wydziałami merytorycznymi, prowadzącymi analitykę i windykacje dochodów budżetowych,
4) prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej w zakresie wydatków Miasta oraz ich miesięczne uzgadnianie z wydziałami merytorycznymi,
5) prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej w zakresie zadań inwestycyjnych w ujęciu syntetycznym,
6) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej sum depozytowych,
7) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektów unijnych,
8) prowadzenie ewidencji funduszu świadczeń socjalnych,
9) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
10) organizowanie i kontrola prawidłowości obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
11) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzeday podatku VAT,
12) sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących Urzędu Miejskiego,
13) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miejskiego,
14) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji rozliczeniowej w zakresie spraw płacowych (ZUS, US i inne potracenia),
15) prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu finansowego Urzędu Miejskiego,
16) prowadzenie kontroli finansowej rozliczeń stowarzyszeń korzystających z dotacji z budżetu miasta,
17) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz wyposażenia Urzędu Miejskiego oraz rozliczanie wyników inwentaryzacji,
18) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
19) prowadzenie rejestru umów dla celów ewidencji zaangażowania środków budżetowych na podstawie zestawień z wydziałów merytorycznych,
20) współdziałanie z organami finansowymi i bankami,
21) opracowywanie materiałów do projektu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej,
22) opracowywanie wieloletnich zestawień przepływów pieniężnych budżetu miasta, prognozowanych kwot długu i spłaty zobowiązań,
23) zarządzanie procesem budżetowania oraz opracowywania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
24) sporządzanie części opisowej i tabelarycznej z wykonania budżetu za pierwsze półrocze i rok budżetowy,
25) kasowa obsługa budżetu miasta polegająca na gromadzeniu dochodów budżetowych dla sfinansowania planowanych zadań i dokonywanie przelewu środków jednostkom budżetowym,
26) współpraca w przygotowywaniu planów finansowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz opracowywanie wytycznych do ich realizacji,
27) prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie,
28) opiniowanie wniosków gminnych jednostek organizacyjnych dotyczących zmian w planie wydatków tych jednostek,
29) dokonywanie przelewu środków jednostkom organizacyjnym miasta oraz wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
30) prowadzenie ewidencji księgowej wykonania budżetu (organu finansowego) odzwierciedlającej procesy związane z realizacja budżetu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na kontach syntetycznych i analitycznych,
31) monitorowanie, kontrola i analizy realizacji budżetu miasta oraz opracowywania projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet, monitorowanie zmian w budżecie,
32) prowadzenie w formie elektronicznej szczegółowej ewidencji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji zmian w tym zakresie,
33) przygotowywanie propozycji w zakresie zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na finansowanie wydatków budżetowych,
34) prowadzenie ewidencji zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji,
35) sporządzanie prognoz ekonomiczno-finansowych oraz raportów dotyczących budżetu miasta dla instytucji zewnętrznych,
36) sporządzanie uchwał i zarządzeń w elektronicznym systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego,
37) sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej wymaganej przez przepisy prawne w elektronicznym systemie Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego,
38) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w elektronicznym systemie Budżet JST dla Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego i Krajowego Biura Wyborczego,
39) sporządzanie sprawozdań i bilansów dotyczących budżetu miasta oraz zbiorczych bilansów jednostek budżetowych,
40) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i budżetowej jednostek oświatowych,
41) organizowanie i kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji finansowo – księgowej,
42) prowadzenie poczty przychodzącej i wychodzącej w dzienniku kancelaryjnym i programie „e-SOD” oraz obsługa kancelaryjna Wydziału Finansowego,
43) wykonywanie zadań w zakresie obronności, określonych odrębnymi przepisami.

2. Wykonywanie zadań w zakresie objętym właściwością Referatu Podatków i Egzekucji Administracyjnej, a mianowicie:
1) prowadzenie spraw i ewidencji związanych z wymiarem, poborem i księgowaniem podatków i opłat lokalnych,
2) przeprowadzanie postępowań podatkowych, postępowań sprawdzających i kontroli podatkowych,
3) wydawanie rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4) gromadzenie i analizowanie informacji uzyskanych od jednostek organizacyjnych, mających wpływ na powstanie obowiązku podatkowego bądź jego wygaśnięcie lub zmiany w podstawach opodatkowania,
5) bieżące wykonywanie obowiązków w zakresie dokonywania przypisu należnego na dany rok podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych na kartach kontowych,
6) przeprowadzanie kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających,
7) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie stawek podatkowych i opłat lokalnych,
8) udzielanie odpowiedzi na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego,
9) prowadzenie ewidencji księgowości podatkowej zgodnie z wymogami ustawowymi,
10) prowadzenie rejestru zbiorczego wpłat, zestawienia obrotów i sald, księgowanie na kontach syntetycznych podatków i opłat,
11) prowadzenie egzekucji należności podatków i opłat lokalnych,
12) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zalęgłości w podatkach i opłatach lokalnych,
13) dokonywanie zabezpieczeń zobowiązań podatkowych (hipoteka i zastaw skarbowy),
14) kontrola raportów kasowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
15) wystawianie zaświadczeń w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ich ewidencja,
16) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, dla ustalenia lub określania których właściwy jest Prezydent Miasta, na zasadach określonych ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
17) prowadzenie spraw dotyczących udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych,
18) monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom przez gminę Świętochłowice, sporządzanie sprawozdań zbiorczych oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
19) sporządzanie projektów programów pomocowych dotyczących udzielania przez gminę Świętochłowice pomocy publicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 29.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
20) opracowywanie sprawozdań zbiorczych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych na rzecz Skarbu Państwa i gminy Świętochłowice,
21) Przygotowanie informacji o udzielonych ulgach podatkowych osobom fizycznym oraz o skutkach finansowych z tytułu udzielonych ulg, niezbędnych do kwartalnych sprawozdań finansowych,
22) przygotowywanie odpowiedzi na odwołania i zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz na skargi złoone do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w zakresie wydawanych przez wydział decyzji i postanowień,
23) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata,
24) opracowywanie dla celów budżetu miasta projektów planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
25) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań o uzyskanych dochodach z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych,
26) sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
27) wykonywanie zadań w zakresie obronności, określonych odrębnymi przepisami.