Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta

Naczelnik Iwona Filip
pokój 13
Tel. 32 3491-835
fer@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta należy prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju Miasta oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, w tym w szczególności:
1. Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Miasta.
2. Prowadzenie banku informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki pozabudżetowe.
3. Wskazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego i jednostkom organizacyjnym Miasta finansowych i organizacyjno - prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, na realizację projektów wynikających z zadań własnych i strategii rozwoju Miasta.
4. Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie pozyskiwania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zadań własnych i strategii rozwoju Miasta.
5. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych, w tym kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, jej przechowywanie i archiwizowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
6. Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
7. Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, które korzystają z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
8. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych.
9. Sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków.
10. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez miejskie jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.
11. Współpraca ze związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów.
12. Tworzenie Strategii Rozwoju Miasta oraz koordynowanie opracowywania  wszystkich programów miejskich.
13. Inicjowanie i realizacja wszelkich działań zgodnych ze Strategią Rozwoju Miasta, zmierzających do szeroko rozumianego rozwoju miasta.
14. Opiniowanie inicjatyw i projektów pod względem ich celowości i zgodności z polityką rozwoju miasta.
15. Okresowe opracowywanie analiz społeczno - gospodarczych dotyczących sytuacji miasta, gromadzenie danych liczbowych i statystycznych, wykonywanie opracowań na ich podstawie na potrzeby Urzędu.
16. Prowadzenie badań w zakresie oceny efektów działalności miasta, badanie poziomu jakości życia mieszkańców.
17. Prowadzenie działań promujących założenia Strategii Rozwoju Miasta oraz innych programów rozwojowych.
18. Kierowanie pracami i koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie:
- opracowywania prognoz społeczno - gospodarczych i programów rozwoju Miasta;
- tworzenia i aktualizowania bazy danych o mieście;
- sporządzania informacji dla inwestorów;
- realizacji i aktualizacji strategii rozwoju Miasta oraz innych dokumentów strategicznych.