Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Naczelnik Beata Grzelec-Spetruk
pokój 302
Tel. 32 3491-880
ego@swietochlowice.pl

Do zakresu działania Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno - ściekowej, zanieczyszczenia powietrza, utrzymania czystości i porządku, gospodarowania odpadami, w tym w szczególności:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu ustaw :
a) ochronie środowiska,
b) prawo wodne,
c) o ochronie przyrody,
d) o odpadach,
e) o rybactwie śródlądowym (z wyłączeniem rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb),
f) prawo łowieckie,
g) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
h) prawo geologiczne i górnicze,
i) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2) sprawowanie nadzoru nad właściwym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych;
3) likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta;
4) budowa i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego;
5) wykonywanie działań na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa, propagowanie zachowań proekologicznych;
6) wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych, produkcją gospodarstw rolnych;
7) wykonywanie zadań zleconych w zakresie sporządzania spisów rolnych;
8) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego;
9) przygotowywanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
10) prowadzenie bazy danych w zakresie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
11) monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami;
12) opracowanie, wdrożenie i monitoring Gminnego Programu Usuwania Azbestu;
13) opiniowanie lokalizacji inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów pod kątem ochrony środowiska;
14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji;
15) prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji do eksploatacji.
17) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
18) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym;
19) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat;
20) obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody;
21) utrzymanie i nadzorowanie cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie innych zadań wynikającychz przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
22) współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie likwidacji zagrożeń związanych z występowaniem problemu bezpańskich zwierząt, prowadzenie rejestracji psów uznawanych za agresywne oraz realizacja innych zadań, wynikających z przepisów o ochronie zwierząt;
23) prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym oraz utrzymaniem w czystości i porządku miejsc pamięci narodowej.