Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Dofinansowanie zakupu podręczników

W świętochłowickich szkołach można ubiegać się o dofinansowanie podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013.W placówkach można pobrać i składać wnioski w tej sprawie.

 

KOMUNIKAT


dotyczący dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej, w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej, w klasie  I liceum ogólnokształcącego, w klasie  I technikum oraz dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje się  uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I – IV szkoły podstawowej, naukę w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej, w klasie I liceum ogólnokształcącego, w klasie I technikum  a także  uczniów słabo widzących, niesłyszących,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  w przypadku , gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie    o potrzebie kształcenia  specjalnego.

Dofinansowanie przysługuje uczniom:

 • z rodzin spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy          z       dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,        z późn. zm.)), tj. gdy dochód netto na osobę nie przekroczy kwoty 351 zł, z wyłączeniem klas I szkoły podstawowej 
 • klasy I szkoły podstawowej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę         w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.5 ust. 1 ustawy         z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.. z 2006 r. Nr 139 poz. 992        z późn. zm.) tj. gdy dochód netto na osobę nie przekroczy kwoty 504 zł,
 • z  rodzin przekraczających  kryterium dochodowe ( 351 zł) a  wymagających pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (dotyczy to m.in.: sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, patologii społecznych, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych ) z wyłączeniem klas I szkoły podstawowej
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników wyniesie:
 • do   180 zł -  dla uczniów klas  I - III szkoły podstawowej,
 • do   180 zł -  dla uczniów niepełnosprawnych klas  I - III szkoły podstawowej,
 • do   210 zł -  dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej
 • do   210 zł -  dla uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI szkoły podstawowej,
 • do   325 zł -  dla uczniów niepełnosprawnych  klas I- III gimnazjum,
 • do   352 zł -  dla uczniów  klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum
 • do   352 zł -  dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do zasadniczej szkoły  

zawodowej, liceum ogólnokształcącego, uczniów niepełnosprawnych klas II-III liceum profilowanego, uczniów niepełnosprawnych technikum, uczniów niepełnosprawnych  klas II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i i klas II-III technikum uzupełniającego

 

 1. Pomoc będzie udzielana, zgodnie z  Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, na wniosek.

Wniosek mogą składać rodzice ucznia (prawni opiekunowie), a także nauczyciel, pracownik socjalny, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Formularz wniosku można uzyskać w sekretariatach szkół. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.  W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w miejsce  zaświadczenia   o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (w formie zasiłku stałego lub okresowego).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej , którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego , można przedłożyć  – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych.        ( zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego ).

Natomiast w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w art. 7 ust. z dnia 12 marca            2004 r. o pomocy społecznej ( dotyczy m.in.: sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, patologii społecznych, bezradności       w sprawach opiekuńczo- wychowawczych )  - do wniosku należy dołączyć uzasadnienie ubiegania się o pomoc.

W  przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego – orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego wydanego przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników, rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu w szkole imiennych rachunków, faktur VAT za zakupione podręczniki bądź oświadczenia o zakupie podręczników.