Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Archiwum

Archiwum grudzień 2011

23/12/2011

Wkrótce kolejny nabór wniosków w ramach Grantu Szwajcarskiego

Po raz kolejny otwarty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie projektów „du?ych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz?dowych w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego.

Czytaj więcej

22/12/2011

Informacja Wydzia?u Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych

Wydzia? Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych informuje, i? ?adna z organizacji pozarz?dowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, nie zg?osi?a kandydatów do sk?adu komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizacj? w 2012 roku zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

21/12/2011

Zmiany w programie „Trzy Plus”

Wydzia? Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych, informuje, i? Rada Miejska na sesji w dniu 29.11.2011 r. podj??a uchwa?? Nr XIII/155/11 w sprawie zmiany programu „Trzy Plus” skierowanego do cz?onków rodzin wielodzietnych.

Czytaj więcej

16/12/2011

XIV sesja Rady Miejskiej

Informujemy, ?e XIV sesja Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach po?wi?cona uchwaleniu bud?etu miasta na 2012 r., odb?dzie si? w dniu 21 grudnia 2011 r. (?roda) o godz. 9.00. Sesja odb?dzie si? w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

14/12/2011

15 grudnia Punkt Obs?ugi Interesantów WKU b?dzie nieczynny

Wydzia? Obs?ugi Mieszka?ców Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach informuje, ?e Punkt Obs?ugi Interesantów Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w Chorzowie zlokalizowany w tutejszym Wydziale przy ul. Katowickiej 53, w dniu 15.12.2011 r. b?dzie nieczynny.

Czytaj więcej

09/12/2011

Nabór kandydatów do sk?adu komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z pó?n. zm.) zapraszamy organizacje pozarz?dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zg?aszania kandydatów na cz?onków komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert na realizacj? w 2012 roku zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice w obszarze Sport i Kultura i Sztuka.

Czytaj więcej

05/12/2011

Og?aszamy otwarty konkurs ofert w obszarze Sport oraz Kultura i Sztuka

Wydzia? Kultury, Sportu i Spraw Spo?ecznych informuje, ?e w dniu 5 grudnia 2011r. zarz?dzeniem Nr 730/2011 Prezydent Miasta ?wi?toch?owice og?osi? otwarty konkurs ofert na realizacj? w 2012 roku zada? publicznych Miasta ?wi?toch?owice przez organizacje pozarz?dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

02/12/2011

Program Wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi na 2012 rok

Rada Miejska w ?wi?toch?owicach w dniu 29 listopada 2011r. uchwali?a Program Wspó?pracy Miasta ?wi?toch?owice z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Czytaj więcej

Archiwum wiadomo?ci

  • czerwiec 2019 (5)
  • maj 2019 (7)
  • kwiecień 2019 (5)
  • marzec 2019 (2)
  • luty 2019 (8)
  • styczeń 2019 (7)
  • grudzień 2018 (4)
  • listopad 2018 (6)
  • październik 2018 (6)
  • wrzesień 2018 (6)