Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Archiwum

30/10/2011

Komunikat

W zwi?zku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 pa?dziernika 2011 r. Urz?d Miejski w ?wi?toch?owicach informuje o mo?liwo?ci dowozu osób niepe?nosprawnych z miejsca zamieszkania do w?a?ciwych lokali wyborczych.

Czytaj więcej

30/10/2011

Informacja

W zwi?zku z zarz?dzonymi na dzie? 9 pa?dziernika 2011 roku wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia si? o przeniesieniu siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 i 7 w ?wi?toch?owicach.

Czytaj więcej

30/10/2011

Dni Zdrowia Psychicznego

W dniach od 10 do 14 pa?dziernika br. ?rodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karpackiej 3 w Chropaczowie organizuje Dni Zdrowia Psychicznego, w ramach których mieszka?cy b?d? mogli zapozna? si? z dzia?alno?ci? placówki, wzi?? udzia? w zaj?ciach, porozmawia? z psychologami, lekarzem psychiatr?, pracownikiem socjalnym oraz uczestnikami.

Czytaj więcej

30/10/2011

Festiwal Recyklingu czyli Graty z Chaty

Czytaj więcej

28/10/2011

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich ?wi?toch?owic

Prezydent Miasta ?wi?toch?owice informuje o przyst?pieniu do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich ?wi?toch?owic na lata 2007-2015.

Czytaj więcej

27/10/2011

Konsultacje spo?eczne

Prezydent Miasta ?wi?toch?owice przedstawia do pisemnych konsultacji spo?ecznych projekt uchwa?y Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz?dze? u?yteczno?ci publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostaj?cych w posiadaniu O?rodka Sportu i Rekreacji „Ska?ka” w ?wi?toch?owicach.

Czytaj więcej

21/10/2011

Sprostowanie do artyku?u Dziennika Zachodniego pt. Mo?esz i?? na swoje

W artykule w „Dzienniku Zachodnim” - ?wi?toch?owice z dnia 21 pa?dziernika br. pt. „Mo?esz i?? na swoje” redakcja pisz?c o mo?liwo?ci wykupu lokali u?ytkowych b??dnie poda?a stawki wykupu tych nieruchomo?ci.

Czytaj więcej

21/10/2011

Konsultacje z Miejsk? Rad? Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego

Informujemy, ?e w okresie od 24.10.2011r. do 8.11.2011r. przeprowadzone zostan? pisemne konsultacje spo?eczne z Miejsk? Rad? Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego "Programu Wspó?pracy Miasta ?wi?toch?owice z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".

Czytaj więcej

20/10/2011

XII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, ?e XII sesja Rady Miejskiej w ?wi?toch?owicach odb?dzie si? w ?rod? 26 pa?dziernika 2011r. o godz.9.00 w sali posiedze? Urz?du Miejskiego w ?wi?toch?owicach przy ul. Katowickiej 54.

Czytaj więcej

19/10/2011

?rodowisko i ja

Czytaj więcej

18/10/2011

Wyniki konsultacji

Czytaj więcej

12/10/2011

Objazd na Chorzowskiej

Czytaj więcej

10/10/2011

Jak g?osowali?my w ?wi?toch?owicach

Czytaj więcej

06/10/2011

Dyżury przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień

Czytaj więcej

Archiwum wiadomo?ci

 • lipiec 2020 (4)
 • czerwiec 2020 (4)
 • maj 2020 (9)
 • kwiecień 2020 (9)
 • marzec 2020 (3)
 • luty 2020 (5)
 • styczeń 2020 (2)
 • grudzień 2019 (3)
 • listopad 2019 (6)
 • październik 2019 (10)
 • wrzesień 2019 (1)
 • sierpień 2019 (5)