Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik Joanna Kulik-Lachowicz
pokój 221
Tel. 32 3491-891
agp@swietochlowice.pl

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej należy prowadzenie spraw w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, spraw architektoniczno – budowlanych, spraw związanych
z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w tym w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów Miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
2) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
3) przygotowanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego Miasta;
4) naliczanie opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości, powstałej w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą;
5) wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z planem miejscowym;
6) udział w postępowaniach administracyjnych wynikających ze skutków zatwierdzenia planów miejscowych;
7) sporządzanie analizy istniejącego zagospodarowania w celu ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji niebędących inwestycjami celu publicznego;
8) ustalanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w tym zakresie;
9) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości;
10) kształtowanie plastyczne Miasta poprzez opiniowanie pod względem estetycznym zamierzeń inwestycyjnych;
11) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem pozwolenia na budowę;
12) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych ze zgłoszeniem budowy lub wykonaniem robót budowlanych;
13) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z rozbiórką budynków, budowli i urządzeń budowlanych;
14) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego i jego części, prowadzenie spraw z wydawaniem decyzji w tym zakresie bądź przyjmowanie zgłoszeń;
15) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę, ewidencji zgłoszeń robót budowlanych, rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rejestru decyzji o warunkach zabudowy, rejestru wydawanych dzienników budowy oraz prowadzenie archiwum w zakresie rejestru ruchu budowlanego;
16) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane dotyczące danego obiektu budowlanego lub jego części;
17) współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego;
18) współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań własnych Wydziału;
19) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym dotyczących:
a) prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,
b) prowadzenia ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru,
c) sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami,
d) umieszczania na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znaku informującego o tym, żezabytek ten podlega ochronie,
e) uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy wydawanych dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską,
f) uzgadniania pozwoleń na budowę w stosunku do obiektów budowlanych objętych ochronąkonserwatorską,
g) wnioskowania o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytków nieruchomych,
h) dokonywania lustracji obiektów zabytkowych,
i) opracowywania planów ochrony i konserwacji zabytków,
j) uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
k) prowadzenia procedury utworzenia parku kulturowego,
l) prowadzenia procedury ustanawiania społecznego opiekuna zabytków,
m) gromadzenia dokumentacji fotograficznej, historyczno-ikonograficznej, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych prowadzonych na terenie miasta,
n) współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz stowarzyszeniami i instytucjami, których cele statutowe powiązane są z ochroną i opieką nad zabytkami,
o) upowszechniania wiedzy o zabytkach.
20) wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim, powierzającego Gminie Świętochłowice prowadzenie niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków;
21) wykonywanie zadań związanych z rewitalizacją Miasta, określonych odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta.