Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Rozumiem

Świętochłowice - Bliżej niż myślisz

AA

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Zawiadamia się o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, poświęconej między innymi absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 r., która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 31 maja 2017 r. godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach 27 marca 2017 r., 11 kwietnia 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. oraz 12 maja 2017 r.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok.

- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz uchwały Nr 4200/III/85/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. III Składu Orzekającego
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu
  z wykonania budżetu za 2016 rok. 

- przedstawienie opinii komisji na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu  Miasta Świętochłowice za 2016 rok oraz
    informacji o stanie mienia komunalnego,

 - rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. – dyskusja,

 - odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2016 rok i poddanie jej pod głosowanie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

 - przedstawienie uchwały Nr 1/17 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2016  rok.

 - przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,

 - odczytanie projektu uchwały  w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok i poddanie jej pod głosowanie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2017 roku 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/259/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2017 – 2030.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTŚ, Bytomskiej oraz torów kolejowych i granicy administracyjnej miasta, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXV/231/16 z dnia 19.09.2016 w zakresie części tekstowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinasowanie prac konserwatorskich związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem polichromii w partii lamperii na ścianach we wnętrzu kaplicy szpitalnej przy ul. Chorzowskiej 34 w Świętochłowicach.

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świętochłowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych w Świętochłowicach – Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Zarządu Oświaty.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2017 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej
w Świętochłowicach do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienionej uchwałą Nr XVII/186/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r. oraz uchwałą Nr XIII/218/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  2 czerwca 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia lokalnych kryteriów naboru
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Świętochłowice.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na przewlekłe postępowanie Prezydenta Miasta Świętochłowice.

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez  radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

 20.  Interpelacje i zapytania radnych.

 21.  Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

 22. Skargi wpływające do Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

 23.  Zakończenie sesji.

Uwaga! Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na 7 dni przed XXXVII sesją Rady Miejskiej w Świętochłowicach.